Situació administrativa de serveis en altres administracions públiques

Nom del procediment

Declaració en la situació administrativa de serveis en altres administracions públiques.

Objecte

Declarar al personal funcionari de carrera en la situació administrativa de serveis en altres administracions públiques quan correspongui.

Normativa reguladora
  • Article 100 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 49, de 3 d'abril de 2007).

  • Capítol IV del Reial Decret 365/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament de Situacions Administratives dels funcionaris Civils de l'Administració General de l'Estat. D’aplicació supletòria en tot allò que no contradigui la normativa esmentada anteriorment.
Termini màxim per resoldre i notificar

6 mesos.

Efectes del silenci

Desestimatori. Disposició addicional vuitena de la Llei 3/2007.

Òrgan competent per resoldre

Director general de Funció Pública, per delegació d'acord amb la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques de 2 d'agost de 2023 per la qual es deleguen competències en matèria de personal (BOIB núm. 109, de 5 d'agost de 2023).

Forma d'iniciació

A instància de part o d'ofici.

Àmbit subjectiu d'aplicació

Personal funcionari de carrera.

Fi de la via administrativa

Sí.

Observacions

El personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que, mitjançant els sistemes de provisió de llocs o per traspàs de serveis, passi a ocupar amb caràcter permanent llocs de treball en altres administracions queda, respecte a l’Administració autonòmica, en situació de servei en altres administracions públiques. A la sol·licitud s’ha d’adjuntar la resolució d’adjudicació del lloc de treball o una còpia del butlletí o diari oficial en què s’hagi publicat l’adjudicació. Aquesta justificació es pot adjuntar en un moment posterior a la presentació de la instància.

En el cas que es tracti de personal funcionari de carrera transferit a una altra administració pública, la declaració en aquesta situació la fa d’ofici l’Administració. El personal funcionari interí transferit perd la vinculació amb l’Administració de la CAIB, sens perjudici de romandre en la situació de disponible en les borses corresponents, sempre que estiguin vigents.

El personal funcionari en situació de serveis en altres administracions públiques no té dret a la reserva de lloc de treball, el temps de permanència en aquesta situació es pot computar a l’efecte de triennis amb la tramitació prèvia del procediment de reconeixement de serveis a efectes de triennis.

Es pot reingressar al servei actiu participant en procediments de provisió de llocs de treball mitjançant sistemes ordinaris o per adscripció provisional.

Tramitació

PDF Sol·licitud

Lloc per a la presentació de la sol·licitud: en el registre de la conselleria a la qual pertany la persona interessada o també en qualsevol de les formes que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015.
Departament competent per a la tramitació: Departament de Personal. Servei de Gestió de Personal Funcionari.