Reconeixement de serveis previs a efectes de triennis

  

Nom del procediment

Reconeixement de serveis previs a efectes de triennis

Objecte

Reconèixer el serveis previs a l'Administració Pública al personal funcionari.

Normativa reguladora

Llei 70/1978, de 26 de desembre, de Reconeixement de serveis previs a l'Administració Pública.

Reial Decret 1461/1982, de 25 de juny, pel qual es dicten normes d'aplicació de la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de Reconeixement de serveis previs a l'Administració Pública.

Termini màxim per resoldre i notificar

6 mesos

Efectes del silenci

Desestimatori

Òrgan competent per resoldre

Director general de Funció Pública, per delegació (Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual es deleguen competències en matèria de gestió de personal. Boib núm. 109 de 5 d'agost de 2023).

Forma d'iniciació

A instancia de part.

Fi de la via administrativa

Sí 

Observacions

D'acord amb el Reial decret 1461/1982, de 25 de juny, pel qual es dicten normes d'aplicació de la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de Reconeixement de serveis previs a l'Administració pública, els certificats s'ha d'ajustar al model que es pública en el Butlletí Oficial de l'Estat com annex 1 del Reial decret esmentat. Aquests certificats han d'expressar el nivell de proporcionalitat que per analogia correspon als serveis prestats en cada període de temps, de conformitat amb les titulacions que tenia el funcionari o la funcionària quan prestà els serveis objecte del reconeixement i els requisits el lloc de feina que efectivament acomplí.

En cas que s'hagin prestats serveis no formalitzats documentalment, els certificats han de fer esment als mitjans de prova admissibles en dret que s'hagin tengut en compte per expedir-los.

Tramitació

PDF Sol·licitud

Documentació obligatòria: certificat de serveis previs.

Lloc per a la presentació de la sol·licitud: En el registre de la conselleria a la qual pertany la persona interessada, o també en qualsevol de les formes que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015.

Òrgan competent per a la tramitació: Servei de Gestió de Personal Funcionari.