Bestreta ordinària

Nom del procediment

Bestreta ordinària a favor del personal  funcionari de carrera i del personal laboral fix de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Objecte

La Comunitat Autònoma podrà concedir com a bestreta ordinària l'import de fins a dues mensualitats líquides.

Aquestes bestretes hauran de ser reintegrades per desenes parts iguals que seran mensualment retingudes a la nòmina i no meritaran, aquestes bestretes, cap interès.

El personal en situació de maternitat, podrà sol·licitar una bestreta de fins a 2 mensualitats líquides, les quals seran reintegrades a partir de la reincorporació i per quartes parts que seran mensualment retingudes. Per accedir a aquesta bestreta el personal que ho sol·liciti s’haurà de comprometre a la reincorporació immediata, una vegada finalitzat el període legal de maternitat, i, en el cas de no reincorporació, al reintegrament immediat de la bestreta

Normativa reguladora

Article  13.2  del Decret 135/1995, de 12 de desembre, pel qual es regula l'acció social a favor dels funcionaris i del personal laboral de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOCAIB núm. 160 de 1995

Termini màxim per resoldre i notificar

6 mesos

Efectes del silenci

Desestimatori

Òrgan competent per resoldre

Director general de Funció Pública, per delegació (Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques de 2 d'agost de 2023 per la qual es deleguen competències en matèria de gestió de personal. Boib núm. 109 de 5 d'agost de 2023)

Forma d'iniciació

A instància de part.

Fi de la via administrativa

Requisits

Tenir la condició de personal funcionari de carrera o personal laboral fix en situació de servei actiu.

 

Observacions

No podrà concedir-se cap més bestreta mentre la persona sol·licitant no hagi liquidat els compromisos de bestretes que hagi adquirit amb anterioritat.

 

Quan es tracti de bestretes sol·licitades per persones a les quals es fa qualsevol tipus de retenció mensual, el càlcul per determinar la/les mensualitat/s líquida/es de la bestreta que se’ls concedeixi es farà descomptant l’import de la retenció abans esmentada.

Tramitació

  PDF Sol·licitud

Documentació: Només la sol·licitud, no han d’aportar documentació.

Lloc per a la presentació de la sol·licitud: En el registre de la conselleria a la qual pertany la persona interessada, o també en qualsevol de les formes que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015.

Òrgan competent per a la tramitació: Servei de Gestió de Personal Laboral i Acció Social.