Accés a la prestació del servei en règim de teletreball Decret 3/2023

Nom del procediment
Accés a la prestació del servei en règim de teletreball.
Objecte

Concedir al personal funcionari i al personal laboral de serveis generals la possibilitat de prestar serveis mitjançant teletreball.

Normativa reguladora

Decret 3/2023, de 6 de febrer, pel qual es regula la modalitat de prestació de serveis mitjançant teletreball a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB 17, de 7 de febrer).

Instrucció 3/2023, de 31 de març, de la directora general de Funció Pública per la qual es fixen els criteris comuns per a l'aplicació del Decret 3/2023, pel qual es regula la modalitat de prestació de serveis mitjançant teletreball a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Art. 34 del Decret 7/2020, de 31 de gener, pel qual es regulen els permisos, les llicències, les vacances i altres mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal funcionari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Termini màxim per resoldre i notificar

3 mesos

Efectes del silenci

Estimatori

Òrgan competent per resoldre

Director general de Funció Pública, per delegació (Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual es deleguen competències en matèria de gestió de personal. Boib núm. 109 de 5 d'agost de 2023).

Forma d'iniciació

A instància de part.

Fi de la via administrativa

Si

Requisits
 • Estar en situació de servei actiu o en qualsevol situació administrativa que comporti reserva del lloc de treball.

- Servei actiu: Es requereix l’acompliment efectiu mínim de sis mesos en el lloc de treball que pretén acomplir mitjançant teletreball o en un altre lloc amb funcions anàlogues, sempre que en el darrer cas ja dugui un mes en el que s’ha d’exercir mitjançant teletreball.

- Situació administrativa que comporti reserva de lloc de treball:

S’ha d’haver demanat el reingrés al servei actiu.

S’ha d’acreditar que es va acomplir efectivament el lloc reservat durant un mínim de sis mesos, si fa menys de tres anys des que va deixar d’acomplir-lo.

Si fa més de tres anys, a més, s’haurà d’ocupar com a mínim el lloc tres mesos, posteriorment al reingrés, abans d’accedir a prestar-lo en la modalitat de teletreball.

 • Ocupar un lloc de treball, en qualsevol modalitat d’ocupació, que es consideri susceptible de ser prestat en la modalitat de teletreball, segons la Relació de llocs de treball i sempre que ho permetin les necessitats del serveis.En el cas de personal funcionari interí de programa (A45),atès que aquests llocs no s'inclouen dins la Relació de llocs de treball, en la memòria justificativa del programa temporal hi haurà de constar si el lloc és susceptible de ser acomplert mitjançant teletreball.

Amb caràcter orientatiu, i llevat de les situacions extraordinàries o excepcionals a què es refereix l'article 18 del Decret 3/2023, es consideren susceptibles de ser exercits en aquesta modalitat els llocs de treball les funcions dels quals es puguin exercir de forma telemàtica, com és ara l'elaboració d'informes, de normativa, d'estudis, l'assessoria o la correcció i traducció de documents, i que no impliquin en cap cas el transport de documentació en paper que contengui dades confidencials o protegides per la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

 • Aspectes personals i familiars (criteris de preferència art.6 del Decret) per al cas de que hagi una o més persones en la unitat interessades. S’hauran d’indicar i acreditar les circumstàncies objecte de valoració (annex 2)

 • Haver realitzat la formació prevista en l'article 15 d'aquest Decret.

 • Disposar d'una línia d'accés a Internet que garanteixi una adequada connexió per al desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball, i amb els requisits que, a aquest efecte, estableixi la direcció general competent en matèria d'innovació i desenvolupament tecnològic. (annex 3)

 • La persona autoritzada ha d'emplenar el qüestionari d’autocomprovació (annex 4). Una vegada emplenat i signat, s'ha de enviar al Servei de Prevenció juntament amb una còpia de la resolució de concessió de prestació del servei de règim de teletreball.

(També es pot trametre escanejat a l'adreça serveideprevencio@dgfun.caib.es).

No obstant això, també hi ha la possibilitat que la persona teletreballadora autoritzi el Servei de Prevenció a avaluar el lloc de feina amb PVD en el seu domicili i adoptar les mesures preventives adients, enviant una sol·licitud al Servei de Prevenció (serveideprevencio@dgfun.caib.es) on s'indiqui el nom i llinatges de la persona, el DNI, a més d'un telèfon de contacte. Sol·licitud d'avaluació del lloc (annex 5).

Progressivitat en la prestació de serveis mitjançant teletreball

El nombre de dies de prestació de serveis mitjançant teletreball i l'increment del nombre de dies setmanals efectius en aquesta modalitat ha de ser progressiu d'acord amb el criteris següents:

 • Les persones que no hagin prestat serveis efectius en la modalitat de teletreball en virtut dels decrets reguladors d'aquesta prestació (per tant, en queden excloses les persones que només l'hagin prestat per motius de la pandèmia del virus SARS-CoV-2(covid)) poden teletreballar fins a un dia a la setmana durant els sis primers mesos des de la seva autorització.

 • Les persones que comptin amb una experiència superior als sis mesos de serveis efectius en la modalitat de teletreball en virtut dels decrets reguladors d'aquesta prestació, amb una valoració positiva en l'avaluació de l'acompliment durant aquest període, podran accedir a una autorització de dos dies setmanals.

 • Les persones que comptin amb una experiencia igual o superior a un any de serveis efectius en la modalitat de teletreball en virtut dels decrets reguladros d'aquesta prestació, amb una valoració positiva en l'avaluació de l'acompliment durant aquest període, podran accedir a una autorització de tres dies setmanals.

 • Només en els casos de disposar d'una experiència superior a cinc anys de serveis efectius en la modalitat de teletreball en virtut dels decrets reguladors d'aquesta prestació, amb una valoració positiva en l'avaluació de l'acompliment durant aquest període, podran accedir a una autorització per quatre dies setmanals.

En el cas que es presentin peticions en què se sol.liciti l'accés a un nombre de dies de teletreball superior als establerts anteriorment, perquè es preveu que durant la vigència de l'autorització s'assoleixi el requeriment d'experiència, l'ens corresponent pot fer-ne un informe favorable. En aquest informe s'ha de preveure que, a partir de l'lassoliment del requisit d'experiència, la persona interessada pot gaudir d'un dia més de teletreball sempre que disposi de l'avaluació positiva de l'acompliment o, sino en disposa, de la valoració positiva per part de la secretaria general en relació amb l'acompliment de les tasques en la modalitat de teletreball.

Personal exclòs

 •  Els llocs de treball que requereixin un contacte directe freqüent amb el públic o amb altres persones que resulti incompatible amb la prestació de serveis en aquesta modalitat.

 •  Els llocs de treball en els quals, per motiu de les funcions, s'utilitza, de manera contínua i reiterada, documentació oficial en paper que conté dades confidencials o protegides per la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

 • Els llocs de treball les funcions dels quals comporten necessàriament la prestació de serveis presencials.

 • Els llocs de treball que comporten en cada unitat les funcions més altes de direcció, coordinació o supervisió i les secretaries d'alts càrrecs. Això no obstant, de forma excepcional i amb el corresponent informe previ de l'òrgan de qui depengui, els llocs de treball corresponents a la direcció, coordinació o supervisió podran ser autoritzats, sempre que el desenvolupament de tasques de teletreball es limiti a l'elaboració d'informes, estudis, etc. i no requereixi la interacció personal i directa.

Observacions

 • Quant a les vacances i dies d’assumptes propis: gaudi proporcional art. 34 Decret 7/2020 i art. 11 Decret 3/2023. En tot cas, les vacances s'han de concedir atenent a les necessitats del servei i ha de quedar garantida una atenció adequada i de qualitat a les persones administrades.

 • Les persones que tenguin concedida una reducció de jornada i obtenguin una autorització per prestar serveis en la modalitat de teletreball han d’aplicar proporcionalment la reducció a la jornada presencial i a la jornada no presencial.

 • Pel que fa al règim d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, és de consideració la jornada i l’horari de treball complet corresponent al lloc de treball assignat a la persona subjecta al règim de teletreball.

 • Per circumstàncies sobrevingudes que afectin la persona teletreballadora o quan les necessitats del servei ho justifiquin, es pot modificar l’autorització per prestar el servei en la modalitat de teletreball, mitjançant:

-La redistribució de la jornada de treball entre la forma presencial i no presencial.

-La reducció del nombre de dies setmanals de teletreball.

-La suspensió temporal de la prestació a distància.

 • El Decret no és d’aplicació ni al personal docent ni al personal estatutari al servei de la sanitat pública autonòmica, ni al personal laboral de les entitats públiques empresarials, fundacions, consorcis o societats mercantils públiques del sector públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 • DURADA DE LA PRESTACIÓ: Màxim un any i mínim 3 mesos, ampliable fins a 18 mesos en total (annex 6)

Tramitació

PDF Annex 1. Sol·licitud.

PDF Annex 2. Aspectes personals i familiars.

PDF Annex 3. Requeriments tècnics.

PDF Annex 4. Qüestionari d'autocomprovació.

PDF Annex 5. Sol·licitud d'avaluació de lloc de treball domiciliari.

PDF Annex 6. Sol·licitud pròrroga (fins 18 mesos)

Altra documentació

PDFAnnex 1. Memòria semestral relativa al compliment de la garantia de la prestació de serveis presencials.

Lloc per a la presentació de la sol·licitud

En el registre de la conselleria a la qual pertany la persona interessada, o també en quaselvol de les formes qe preveu l'article 16 de la Llei 39/2015.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Gestió de Personal Funcionari