Reingrés al servei actiu

 

Nom del procediment

Reingrés al servei actiu del personal laboral de l'àmbit dels serveis generals de la CAIB (NO PERSONAL LABORAL DE LES EMPRESES PÚBLIQUES)

Objecte

Reingrés al servei actiu del personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que tengui o no tengui reserva de lloc de feina

Normativa reguladora

Article 23, 52 i 53 del Conveni Col·lectiu per al personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Article 24 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Articles 50 i 51 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (BOIB núm. 44 de 3 d'abril de 2003).

Termini màxim per resoldre i notificar

6 mesos

Efectes del silenci

Estimatori tractant-se de sol·licituds de reingrés al servei de personal laboral procedent de la situació d'excedència voluntària per cura de familiars i desestimatori en la resta de supòsits.

Òrgan competent per resoldre

Director general de Funció Pública, per delegació (Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques de 2 d'agost de 2023 per la qual es deleguen competències en matèria de gestió de personal. Boib núm. 109 de 5 d'agost de 2023)

Forma d'iniciació
A instància de part.
Fi de la via administrativa
Requisits
  • Si prové de la situació d'excedència forçosa per la designació o elecció per a càrrec públic, el reingrés s'ha de sol·licitar dins el mes següent al cessament en el càrrec, i, en cas de no fer-ho, s'ha de declarar el treballador en situació d'excedència voluntària per interès particular.
  • Si prové de la situació d'excedència voluntària per cura de familiars, el personal ha de sol·licitar el reingrés en el termini dels trenta dies següents o passar a la situació d'excedència voluntària ordinària, situació en la qual se'l declararà si no ha sol·licitat el reingrés en el termini fixat.
  • Si prové de la situació d'excedència voluntària per raó d'estudis, el personal ha de sol·licitar el reingrés almenys quinze dies abans de la finalització del període d'excedència, i passarà a la situació d'excedència voluntària ordinària si no ha sol·licitat la reincorporació.
  • Si el personal no té reserva de lloc, pot sol·licitar la reincorporació al treball per ocupar la primera vacant que es produeixi en la seva categoria laboral. Si no hi ha vacants en la seva categoria però, en canvi, n'hi ha en una categoria inferior a la que ocupava, pot optar a aquesta vacant o bé esperar que es produeixi en la seva categoria, sens perjudici que hagi d'esperar la primera convocatòria de proveïment de vacants que es dugui a terme i en la qual ha de participar obligatòriament.
    Malgrat no tengui reserva de lloc de feina, el personal que provengui de la situació d'excedència voluntària per incompatibilitat haurà de sol·licitar el reingrés al servei actiu en el termini màxim de trenta dies des del cessament en la relació de serveis que va propiciar el pas a aquella situació d'excedència.
Observacions

Donen dret a la reserva del lloc de feina:
- L'excedència forçosa per la designació o l'elecció per a càrrec públic.
- L'excedència voluntària per cura de familiars.
- L'excedència voluntària per raó d'estudis.

Tramitació

PDF Sol·licitud

Documentació: Si la sol·licitud la tramita el/la representant de la persona interessada s'ha d'aportar una fotocòpia del document acreditatiu de la representació si no és mitjançant el REA.

Lloc per a la presentació de la sol·licitud: En el registre de la Conselleria a la qual pertany la persona interessada, o també en qualsevol de les formes que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015.

Òrgan competent per a la tramitació: Servei de Gestió de Personal Laboral i Acció Social.