Torna

Procediments de funció pública

Reconeixement de consolidació de grau personal

 

Nom del procediment

Reconeixement de consolidació de grau personal

Objecte

Reconèixer el grau personal al personal funcionari.

Normativa reguladora

Articles 63 a 67  de la Llei 3/2007, de 27 de març, de funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 49 de 3 d'abril de 2007).

Articles 7.4, 36 i 37 del Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s'aprova el Reglament de Proveïment de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 41, de 5 d'abril de 1994).

Decret 5/2009, de 23 de gener, de modificació de l'article 37 del Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s'aprova el Reglament de Proveïment de llocs de feina i de promoció professional dels funcionaris al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 14, de 29 de gener de 2009).

Termini màxim per resoldre i notificar

6 mesos

Efectes del silenci

Desestimatori

Òrgan competent per resoldre

Directora general de Funció Pública, per delegació (Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 24 de febrer per la qual es deleguen competències en matèria de gestió de personal. Boib núm. 31 de 4 de març de 2021)

Forma d'iniciació

A instancia de part / d'ofici (si grau inicial).

Fi de la via administrativa

Sí 

Tramitació

PDF Sol·licitud

Arxiu Multimedia Sol·licitud telemàtica

Lloc per a la presentació de la sol·licitud: En el registre de la conselleria a la qual pertany la persona interessada, o també en qualsevol de les formes que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015.

Òrgan competent per a la tramitació: Servei de Gestió de Personal Funcionari.