Jubilació anticipada

 

Nom del procediment

Jubilació anticipada

Objecte

Concessió de la jubilació anticipada al personal funcionari adscrit al Règim General de Seguretat Social que acompleixen els requisits per accedir-hi (especificats en les instruccions per emplenar la sol·licitud).

Normativa reguladora

Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Llei 3/2007 de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic ( BOE núm. 261 de 31 d'octubre de 2015).
Reial Decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

Termini màxim per resoldre i notificar

6 mesos

Efectes del silenci

Desestimatori

Òrgan competent per resoldre

Consellera de Presidència i Administracions Públiques

Forma d'iniciació
A instància de part.
Fi de la via administrativa
Requisits

 

Observacions

 

Tramitació

PDF Sol·licitud

Lloc per a la presentació de la sol·licitud: En el registre de la conselleria a la qual pertany la persona interessada, o també en qualsevol de les formes que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015.
Òrgan competent per a la tramitació: Servei de Gestió de Personal Funcionari.