Torna

Procediments de funció pública

 

Jubilació anticipada

 

Nom del procediment

Jubilació anticipada II

Objecte

Concessió de la jubilació anticipada al personal funcionari adscrit al Règim General de Seguretat Social que acompleixen els requisits per accedir-hi (especificats en les instruccions per emplenar la sol·licitud).

Normativa reguladora

 Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Llei 3/2007 de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic ( BOE núm. 261 de 31 d'octubre de 2015).
Reial Decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

Termini màxim per resoldre i notificar

6 mesos

Efectes del silenci

Desestimatori

Òrgan competent per resoldre

 Consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat

Forma d'iniciació
A instància de part.
Fi de la via administrativa
Requisits

 

Observacions

 

Tramitació

PDF Sol·licitud

Lloc per a la presentació de la sol·licitud: En el registre de la conselleria a la qual pertany la persona interessada, o també en qualsevol de les formes que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015.
Òrgan competent per a la tramitació: Servei de Gestió de Personal Funcionari.