Jubilació ordinària (forçosa)

Nom del procediment

Jubilació ordinària (forçosa)

Objecte

Concessió de la jubilació ordinària al personal funcionari adscrit al Règim General de Seguretat Social que acompleixen els requisits per accedir-hi (especificats en les instruccions per emplenar la sol·licitud).

Normativa reguladora

Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Llei 3/2007 de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic ( BOE núm. 261 de 31 d'octubre de 2015).
Reial Decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

Termini màxim per resoldre i notificar

6 mesos

Efectes del silenci

Estimatori

Òrgan competent per resoldre

 Consellera de Presidència i Administracions Públiques

Forma d'iniciació
D'ofici / A instància de part.
Fi de la via administrativa
Requisits

L’article 205 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social estableix els requisits per tenir accés a la pensió de jubilació en la modalitat contributiva. Els requisits són els següents:

a) Haver complit l’edat de 67 anys, o de 65 anys quan s’acreditin 38 anys i sis mesos de cotització (això no obstant, i fins arribar a l’any 2027 s’han de tenir en compte els anys i els períodes de cotització establerts per la disposició transitòria setena).

b) Haver cotitzat un període mínim de quinze anys (carència genèrica), dels quals al manco dos anys (carència específica) han d’estar compresos dins dels quinze anys immediatament anteriors al moment en què es tengui dret a la pensió.

Així mateix les persones interessades també han de complir amb les condicions generals exigides per l’article 165.1 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social. Aquest precepte determina que per gaudir del dret a les prestacions del règim general, les persones interessades, a més de complir els requisits particulars per accedir a cada una d’elles, han de complir amb el requisit general d’estar afiliades i en situació d’alta en el règim de previsió esmentat, o en situació assimilada a l’alta, quan sobrevé la contingència o la situació protegida.

Observacions

La disposició transitòria setena del Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, regula l’aplicació gradual de l’edat i dels anys de cotització exigits per accedir a la pensió en els termes següents:

Any Periode cotizat Edat exigida
2023 37 anys i 9 mesos o més 65 anys
2023 menys de 37 anys i 9 mesos 66 anys i 4 mesos
2024 38 anys o més 65 anys
2024 menys de 38 anys 66 anys i 6 mesos
2025 38 anys i 3 mesos o més 65 anys
2025 menys de 38 anys i 3 mesos 66 anys i 8 mesos
2026 38 anys i 3 mesos o més 65 anys
2026 menys de 38 anys i 3 mesos 66 anys i 10 mesos
2027 38 anys i 6 mesos o més 65 anys
2027 menys de 38 anys i 6 mesos 67 anys
Tramitació

PDF Sol·licitud

Lloc per a la presentació de la sol·licitud: En el registre de la conselleria a la qual pertany la persona interessada, o també en qualsevol de les formes que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015.
Òrgan competent per a la tramitació: Servei de Gestió de Personal Funcionari.