Ajudes per a l'atenció de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial

 

Nom del procediment
Ajudes per a l'atenció de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial
Objecte

Ajuda econòmica al personal  que tengui al seu càrrec i al seu compte persones amb la condició de disminuïdes físiques, psíquiques o sensorials.

 

Quanties actuals

Normativa reguladora
Article 6 de la Llei 3/2007, de 27 de març (BOIB 49/2008) de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Article 4 del Decret 135/1995, de 12 de desembre, pel qual es regula l’acció social a favor dels funcionaris i personal laboral de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (BOIB 160/1995).
Ordre de 24 de gener de 1996, que desenvolupa parcialment el Decret 135/1995 d’acció social (BOIB 22/1996).
Decret 26/1996, de 26 de febrer, que modifica el Decret 135/1995, de 12 de desembre.
Articles 17.3 i 18.1 de la Llei 16/2000, de 27 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública (BOIB 159/2000).
Article 24 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Article 50.2 i 51 a) de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB 44/2003).
Termini màxim per resoldre i notificar
6 mesos
Efectes del silenci
Desestimatori
Òrgan competent per resoldre
Director general de Funció Pública, per delegació (Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques de 2 d'agost de 2023 per la qual es deleguen competències en matèria de gestió de personal. Boib núm. 109 de 5 d'agost de 2023)
Forma d'iniciació
A instància de part.
Fi de la via administrativa
Requisits
  1. Les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial han de tenir reconeguda aquesta condició per l'organisme competent.
  2. Els parents de la persona sol·licitant ho han de ser fins al quart grau civil i aquests han d'estar al seu càrrec.
  3. Les persones amb discapcitat física, psíquica o sensorial no han de tenir ingressos propis per rendes de treball superiors al salari mínim interprofessional o rende de capital superiors a aquest mínim.
    Si aquests ingressos o rendes són inferiors al salari mínim interprofessional, l'import de l'ajuda no podrà excedir de la diferència resultant entre les rendes percebudes per cada concepte i la quantia del salari mínim interprofessional i tindrà com a límit màxim la quantia de la prestació regulada en aquest article.
  4. Els treballadors públics de l'Administració de la CAIB hauran de justificar mitjançant la documentació pertinent els ingressos i/o altres percepcions rebudes per les persones discapcitades al seu càrrec.


L'ajuda establerta en aquest apartat es podrà atorgar també en el cas de menors acollits a càrrec del personal de la CAIB en virtut d'acolliment legal.

Aquesta ajuda no serà pertinent quan la situació estigui coberta pel sistema vigent de Seguretat Social o bé per la percepció d'altres ajudes, sempre que les ajudes de la CAIB siguin inferiors. Cas que siguin superiors es tindrà dret a percebre la diferència.

El que se disposa en el paràgraf anterior no serà d'aplicació quan s'acrediti que el grau de minusvalidesa és igual o superior al 65%. En aquest cas, no hi haurà incompatibilitat per a fer-ne el reconeixement.

Observacions
Tramitació

Pàgina Web Tràmit telemàtic

PDF Sol·licitud

PDF Autorització

Documentació:

En el cas de no oposar-se a la verificació per part de l'Administració per vies telemàtiques, s'ha d'aportar:

  1. Justificació del parentiu de la persona discapacitada amb la sol·licitant (no cal presentar-ho si és un fill o una filla).
  2. En el supòsit de graus de discapacitat inferiors al 65% s'ha de presentar un certificat de l'empresa del cònjuge, en el qual s'acrediti que no percep cap quantitat per aquest concepte i una declaració de la persona sol·licitant sobre la percepció de qualsevol altra ajuda.
  3. Si la persona discapacitada està en edat laboral s'ha d'aportar un informe de vida laboral i en cas que hagi treballat, també la documentació acretidativa dels ingressos que percep.
  4. En el cas que la persona discapacitada sigui major de 14 anys, s'ha d'adjuntar autorització, segons model normalitzat, per a la consulta de la seva informació personal.

En el cas d'oposar-se a la consulta de les dades necessàries per a la tramitació s'ha d'aportar la següent documentació:

Grau de discapacitat igual o superior al 65 %


a) Certificat en què es reconegui la discapacitat, emès pel Centre Base dependent de la Conselleria d'Afers Socials i Esports o organisme equivalent (llevat que ja s'hagi acreditat abans i el certificat esmenti expressament al caràcter permanent de la discapacitat).
b) Justificació del parentiu de la persona discapacitada amb la sol·licitant.
c) Informe de la vida laboral i certificat de la Seguretat Social del Registre de Prestacions Socials Públiques sobre les prestacions que percep la persona afectada.
d) Certificat de convivència entre la persona sol·licitant i la discapacitada.

e) Certificat de l'empresa del cònjuge, en el qual s'acrediti que no percep cap quantitat per aquest concepte (Només en cas de fill o filla).

En el cas de percepció d'ajuda per a fills menors de 18 anys pel mateix fill/a per al qual es sol·licita l'ajuda, s'ha d'exercir l'opció de quina ajuda es vol percebre.

Grau de discapacitat inferior al 65 %


a) Certificat en el qual es reconegui la discapacitat, emès pel Centre Base dependent de la Conselleria de Serveis Socials i Esports o organisme equivalent (tret si ja s’ha acreditat abans i el certificat al·ludeix expressament al caràcter permanent de la discapacitat).
b) Justificació del parentiu de la persona discapacitada amb la sol·licitant.
c) Certificat de no percebre cap prestació econòmica per aplicació del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social i el Reial decret 383/1984, d’1 de febrer.
d) En el cas de pertànyer a MUFACE, certificat emès per aquesta mútua sobre percepció d’ajuda econòmica mensual per un/a fill/a discapacitat/ada.
e) Certificat de l’empresa del cònjuge, on s’acrediti que no percep cap quantitat per aquest concepte.
f) Certificat de no percebre pensió assistencial d’invalidesa.

g) Quan el fill o la filla sigui menor de 18 anys i tengui una discapacitat igual o superior al 33%, certificat de les prestacions familiars que percep qualsevol dels cònjuges a nom de la persona afectada.
h) Informe de vida laboral i certificat de la Seguretat Social del Registre de Prestacions Socials Públiques sobre les prestacions que percep la persona afectada, i si és el cas, certificat de les prestacions familiars que percep qualsevol dels cònjuges a nom de la persona afectada. 
i) Certificat de convivència entre la persona sol·licitant i la discapacitada
j) Declaració sobre la percepció de qualsevol altra ajuda.

En el cas de percepció d'ajuda per a fills menors de 18 anys per al mateix fill/a del qual es sol·licita l'ajuda, s'ha d'exercir l'opció de quina ajuda es vol percebre.

Lloc per a la presentació de la sol·licitud: En el registre de la conselleria a la qual pertany la persona interessada, o també en qualsevol de les formes que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015.
Òrgan competent per a la tramitació: Servei de Gestió de Personal Laboral i Acció Social.