Excedència voluntària per prestació de serveis en el sector públic

 

Nom del procediment

Excedència voluntària per prestació de serveis en el sector públic.

Objecte

Declarar el personal funcionari de carrera en la situació d'excedència voluntària per prestació de serveis en el sector públic quan correspongui.

Normativa reguladora
Articles 101 i 103  de la Llei 3/2007, de 27 de març, de funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 49 de 3 d’abril de 2007.
Termini màxim per resoldre i notificar

6 mesos.

Efectes del silenci

Estimatori.

Òrgan competent per resoldre

Director general de Funció Pública, per delegació (Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual es deleguen competències en matèria de gestió de personal. Boib núm. 109 de 5 d'agost de 2023).

Forma d'iniciació

D'ofici o a instància de part.

Fi de la via administrativa

Sí.

Supòsits

L’article 103 de la Llei 3/2007 regula dos supòsits diferents:

a) Excedència per haver accedit a un cos, escala i/o especialitat, mitjançant un procediment d’ingrés (oposició, concurs oposició o concurs) o quan es prestin serveis en administracions, organismes o entitats del sector públic com a contractat laboral fix (103.1).

b) Excedència per prestar serveis per haver obtingut un nomenament de personal funcionari interí o com a personal laboral amb contracte temporal (103.2).

Requisits

Supòsit art 103.1: tenir la condició de personal funcionari de carrera d’un cos, escala i/o especialitat determinat i haver ingressat com a personal funcionari de carrera a un altre cos, escala i/o especialitat. Acreditar documentalment l’ingrés en un altre cos, escala i/o especialitat si es tracta d’una altra administració.

Supòsit art 103.2: estar en la situació de servei actiu com a personal funcionari de carrera de l’Administració de la CAIB.Haver prestat serveis com a funcionari de carrera en el cos, escala i/o especialitat en què es pretén ser declarat en la situació d’excedència per prestació de serveis en el sector públic, com a mínim, un any des de l’ingrés (per oposició, concurs oposició o concurs).

Observacions

Supòsit art 103.1: en el cas que es tengui la condició de personal funcionari de carrera de l’Administració de la CAIB i s’accedeixi a un altre cos, escala i/o especialitat d’aquesta Administració, no és necessari presentar la sol·licitud d’excedència, atès que en la presa de possessió s’ha d’exercir el dret d’opció que estableix l’article 10 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

Pertoca ser declarat en aquesta situació sempre que no correspongui quedar en una altra situació.

Supòsit art 103.2: el personal funcionari interí no pot ser declarat en aquesta situació en el cas que mitjançant el procediment selectiu d’ingrés corresponent accedeixi a la condició de personal funcionari de carrera.

El personal funcionari interí que tenint la condició de personal funcionari de carrera d’un altre cos, escala o especialitat participi en procediments de provisió de llocs de treball mitjançant sistemes ordinaris i se li adjudiqui un lloc de treball no pot sol·licitar romandre en la situació d’excedència per prestació de serveis en el sector públic i ha de reingressar al servei actiu.

Observacions comunes a ambdós supòsits

El personal funcionari declarat en la situació d’excedència voluntària per prestació de serveis en el sector públic no té dret a la reserva de lloc de treball i el temps de permanència en aquesta situació no és computable a l’efecte de triennis (sens perjudici de poder tramitar un procediment de reconeixement de serveis previs a efectes de triennis), consolidació de grau personal i carrera administrativa.

El personal funcionari pot romandre en aquesta situació mentre es mantengui la relació de serveis que hi va donar lloc. Una vegada produït el cessament, ha de sol·licitar el reingrés al servei actiu en el termini màxim d’un mes i, en cas de no fer-ho, se’l declararà en situació d’excedència voluntària per interès particular.

Tramitació

PDF Sol·licitud supòsit art 103.1

PDF Sol·licitud supòsit art 103.2

Lloc per a la presentació de la sol·licitud: en el registre de la conselleria a la qual pertany la persona interessada o també en qualsevol de les formes que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015.
Departament competent per a la tramitació: Departament de Personal. Servei de Gestió de Personal Funcionari.