Canvi de retenció d'IRPF

 

Nom del procediment
Sol·licitud de canvi de retenció d'IRPF
Objecte
Canviar el percentatge de retenció d'IRPF en la nòmina.
Normativa reguladora

-Estatal

-Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l 'impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels  imposts sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni (art. 17 al 20).

-Reial decret 439/2007, de 30 de març, pel qual s'aprova  el reglament de l'impost sobre la renda de les persones físiques i es modifica el reglament de plans i fons de pensions, aprovat per Reial decret 304/2004, de 20 de febrer ( art. 88.5 ).

Forma d'iniciació
A instància de part.
Tramitació

PDF Sol·licitud canvi IRPF

Lloc per a la presentació de la sol·licitud: en el registre de la conselleria a la qual pertany la persona interessada, o també en qualsevol de les formes que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015.
Òrgan competent per a la tramitació: Servei de Retribucions