Reconeixement de serveis previs a efectes de triennis

 

Nom del procediment

Reconeixement de serveis previs a efectes de triennis

Objecte

Reconeixement de serveis previs al personal laboral de l'àmbit dels serveis generals al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (NO PERSONAL LABORAL DE LES EMPRESES PÚBLIQUES).

Normativa reguladora

Article 79 del Conveni Col·lectiu per al personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs en l'administració pública.

Reial decret 1461/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs en l'administració pública.

Decret 100/2001, de 13 de juliol, de mesures d'adequació de determinats procediments de competència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears relatives al sentit del silenci i als terminis màxims per dictar i notificar resolució.
Article 24 i 25 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Articles 50.2 i 51 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (BOIB núm. 44 de 3 d'abril de 2003).

Termini màxim per resoldre i notificar

6 mesos

Efectes del silenci

Estimatori

Òrgan competent per resoldre

Director general de Funció Pública, per delegació (Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques de 2 d'agost de 2023 per la qual es deleguen competències en matèria de gestió de personal. Boib núm. 109 de 5 d'agost de 2023)

Forma d'iniciació

A instància de part o d'ofici.

Fi de la via administrativa

Observacions
D'acord amb el Reial decret 1461/1982, de 25 de juny, pel qual es dicten normes d'aplicació de la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs a l'Administració Pública, els certificats s'han d'ajustar al model que es publica en el butlletí Oficial de l'Estat com annex 1 del Reial decret esmentat. Aquests certificats han d'expressar el nivell de proporcionalitat que per analogia correspon als serveis prestats en cada període de temps, de conformitat amb les titulacions que tenia el funcionari o funcionaria quan prestà els serveis objecte de reconeixement i els requisits del lloc de feina que efectivament acomplí. En cas que s'hagin prestat serveis no formalitzats documentalment, els certificats han de fer esment als mitjans de prova admissibles en dret que s'hagin tengut en compte per expedir-los.
Tramitació

PDF Sol·licitud

Documentació: 

- Annex I del Reial decret 1461/1982, en els quals constin els períodes pels quals es pretengui el reconeixement de serveis previs.

- Si la sol·licitud la tramita el/la representant de la persona interessada s'ha d'aportar una fotocòpia del document acreditatiu de la representació, si no és mitjançant el REA.

Lloc per a la presentació de la sol·licitud: En el registre de la conselleria a la qual pertany la persona interessada, o també en qualsevol de les formes que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015.

Órgan competent per a la tramitació: Servei de Gestió de Personal Laboral i Acció Social