Ajudes per estudis

 

Nom del procediment
Ajudes per a estudis del personal al servei de la Comunitat Autònoma i dels/ de les fills/es
Objecte

Ajudes per sufragar, en part, les despeses que el personal al servei de l'Administració de la comunitat autònoma realitzi en matèria d'estudis oficials, per a si mateix o per als seus fills majors de 18 anys i menors de 25 anys i en dues modalitats:

 • La compensació de les despeses per matrícula en centres docents.
 • La compensació de les despeses realitzades en llibres per al curs en el qual s'hagi formalitzat la matrícula.

Consultar ajudes actuals

Normativa reguladora
Article 6 de la Llei 3/2007, de 27 de març (BOIB 49/2008) de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Decret 135/1995, de 12 de desembre, pel qual es regula l’acció social a favor dels funcionaris i personal laboral de la comunitat autònoma de les Illes Balears. (BOIB 160/1995).
Ordre de 24 de gener de 1996, que desenvolupa parcialment el Decret 135/1995 d’acció social (BOIB 22/1996).
Decret 26/1996, de 26 de febrer, que modifica el Decret 135/1995, de 12 de desembre.
Articles 17.3 i 18.1 de la Llei 16/2000, de 27 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública (BOIB 159/2000).
Article 24 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Article 50.2 i 51 a) de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB 44/2003).
Termini màxim per resoldre i notificar
6 mesos
Efectes del silenci
Desestimatori
Òrgan competent per resoldre
Director general de Funció Pública, per delegació (Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques de 2 d'agost de 2023 per la qual es deleguen competències en matèria de gestió de personal. Boib núm. 109 de 5 d'agost de 2023)
Forma d'iniciació
A instància de part.
Fi de la via administrativa
Requisits

La compensació de les despeses realitzades en concepte de matrícula en centres docents únicament es podrà percebre amb l'acreditació prèvia dels requisits següents:

a) Haver formalitzat la matrícula per al curs corresponent en un centre docent radicat en territori nacional.
b) No percebre cap ajuda d'un altre ens o organisme per a aquesta finalitat, tret que la quantia percebuda sigui inferior a la que s'atorgaria per aquest concepte. En aquest cas, l'ajuda percebuda es complementaria fins a la quantia límit reservada a la cobertura d'aquest tipus de contingència.
c) No haver percebut ajuda per al mateix curs l'any anterior. La repetició de curs o assignatura no donarà dret a cap nova ajuda.

 

No es podrà sol·licitar l'abonament de l'ajuda per matrícula si, prèviament, no s'ha realitzat el pagament de la matrícula.Si el pagament de la matrícula s'efectua en dos o més terminis, no s'ha de cursar la sol·licitud d'ajuda fins que no se n'hagi satisfet totalment l'import.

 

Quan les ajudes se sol·licitin per raó d'estudis cursats per fills del personal al servei de la comunitat autònoma, aquests hauran de ser majors de 18 anys i menors de 25 quan finalitzi el termini de presentació de sol·licituds i acreditar que no tenen mitjans de vida propis.

Observacions

El termini de presentació de sol·licituds es meritaran en l'exercici pressupostari immediat al posterior al de l'inici de cada curs escolar i finalitzarà el mes de juny de cada exercici.
Tramitació

Pàgina Web Tràmit telemàtic

PDF Sol·licitud

PDF Autorització del fill o filla per a la consulta de dades

Documentació

En el cas de no oposar-se a la verificació per part de l'Administració per vies telemàtiques s'ha d'aportar:

 1. Fotocòpia de la matrícula en la que es detallen les assignatures, els codis, els crèdits i la convocatòria d'aquestes.
 2. Justificant del pagament de la matrícula.
 3. Fotocòpia de les factures dels llibres en les quals consti el nom de la persona que cursa els estudis, la data de pagament i el títol del llibre que té relació amb aquests.
 4. En el cas de personal que pertany a la Mútua General de Funcionaris Civils de l'Estat (MUFACE), acreditació prèvia de no haver percebut cap ajuda per aquesta finalitat, o si s'escau, de la quantitat percebuda.
 5. En el cas de sol·licitud d'ajuda per al seu fill o filla i aquest o aquesta hagi treballat, s'ha d'aportar també la documentació acreditativa dels ingressos que percep.
 6. En el cas de sol·licitud d'ajuda per al seu fill o filla cal presentar una autorització d'aquest per a la consulta de la seva informació personal.

En el cas d'oposar-se a la consulta de les dades necessàries per a la tramitació s'ha d'aportar la documentació següent:

 • En el cas d’estudis per fill o filla, fotocòpia del llibre de família (full dels titulars i fill o filla) o fotocòpia del certificat de naixement literal del Registre Civil (no cal presentar-lo si en el seu moment va rebre ajuda per fills menors de 18 anys).
 • En el cas de personal que pertany a la Mutua General de Funcionaris Civils de l’Estat (MUFACE), acreditació prèvia de no haver percebut cap ajuda per aquesta finalitat, o si és el cas, de la quantitat percebuda.
 • Fotocòpia de la/es matrícula/es en el qual es detallin les assignatures, els codis, els crèdits i la convocatòria d'aquestes, així com el justificant del pagament d’aquesta.
 • Fotocòpia acarada de la/es factura/es del/s llibre/s, en la qual ha de constar el nom de la persona que cursa els estudis, data d’abonament i títol de l’obra que guarda relació amb els estudis.
 • En el cas de sol·licitud d’ajudes per a fill/a s’ha de presentar: INFORME VIDA LABORAL del fill o de la filla per al qual se sol·licita l’ajuda, com a mínim a 31de desembre de l’any d’inici del curs acadèmic pel qual es sol·licita, i en el cas que el fill/a hagi treballat, acreditació documental dels ingressos obtinguts durant el mateix període (exemple: còpia del certificat de retencions i ingressos a compte de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques emès per l’empresa o altre documentació acreditativa dels ingressos percebuts). En el cas, que no tengui Vida laboral, Certificat/informe d’inexistència de número de la seguretat social expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • En el cas d'haver sol·licitat una altra ajuda pel mateix concepte s'ha de presentar fotocòpia de la concessió/denegació d'aquesta.

 

Lloc per a la presentació de la sol·licitud: En el registre de la conselleria a la qual pertany la persona interessada, o també en qualsevol de les formes que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015.
Òrgan competent per a la tramitació: Servei de Gestió de Personal Laboral i Acció Social.