Excedència voluntària per a les víctimes de qualsevol tipus de violència

Nom del procediment

Excedència voluntària per a les víctimes de violència de qualsevol tipus de violència.

Objecte

Declarar en la situació d'excedència voluntària al personal funcionari declarat judicialment víctima de violència.

Normativa reguladora
 • Articles 101 i 106  de la Llei 3/2007, de 27 de març, de funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 49 de 3 d'abril de 2007).

Termini màxim per resoldre i notificar

6 mesos.

Efectes del silenci

Estimatori.

Òrgan competent per resoldre

Director general de Funció Pública, per delegació d'acord amb la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques de 2 d'agost de 2023 per la qual es deleguen competències en matèria de personal (BOIB núm. 109, de 5 d'agost de 2023).

Forma d'iniciació

A instància de part.

Fi de la via administrativa

Sí.

Requisits

— S’ha d’acreditar la condició mitjançant una declaració judicial de víctima de qualsevol tipus de violència.

— La declaració d’aquesta situació administrativa ha de ser necessària per garantir l’efectivitat del dret de protecció de la víctima o el dret a l’assistència social íntegra o l’assistència sanitària.

— L’acreditació que la concessió de l’excedència és necessària per tal d’assegurar la protecció, l’assistència social integral o l’assistència sanitària de la víctima, s’ha de dur a terme a través de qualsevol dels mitjans següents:

  • Certificat o informe d’un òrgan competent en matèria d’atenció especialitzada que es pronunciï expressament sobre la necessitat de la concessió de l’excedència.

  • Informe mèdic oficial que correspongui per justificar la necessitat de la concessió de l’excedència per tal de garantir l’assistència sanitària especialitzada de la víctima.

  • Valoració de les forces i cossos de seguretat de l’elevat risc per justificar la necessitat de la concessió de l’excedència per tal de garantir la seguretat de la víctima.

 • L’acreditació de la condició de víctima de terrorisme s’ha de dur a terme a través de qualsevol dels mitjans següents:

  — Reconeixement previ del Ministeri Fiscal.

  — Sentència judicial ferma.

Observacions

Aquesta situació és aplicable al personal funcionari, tant de carrera com interí.

No és necessari un temps mínim de serveis previs i tampoc no s’exigeix un termini mínim de permanència en aquesta situació.

L’excedència voluntària per a les víctimes de violència de gènere no té establerta cap durada màxima o mínima. Per tant, s’ha de mantenir sempre que l’efectivitat del dret a la protecció de la víctima ho exigeixi.

Durant els dos primers mesos d’aquesta excedència, la funcionària té dret a percebre les retribucions íntegres i, si escau, les prestacions familiars per fill a càrrec.

Durant els primers sis mesos es té dret a la reserva del lloc de treball i és computable als efectes de triennis, de consolidació de grau personal i de carrera durant un màxim de 24 mesos. En el cas que les actuacions judicials ho exigeixin, aquest període es pot prorrogar per tres mesos, amb un màxim de divuit, amb efectes idèntics als que s’han assenyalat anteriorment, amb la finalitat de garantir l’efectivitat del dret de protecció de la víctima.

A l’efecte de drets passius o de la Seguretat Social, cal ajustar-se al que disposa la legislació estatal.

Tramitació

PDF Sol·licitud

Lloc per a la presentació de la sol·licitud: en el registre de la conselleria a la qual pertany la persona interessada o també en qualsevol de les formes que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015.
Departament competent per a la tramitació: Departament de Personal. Servei de Gestió de Personal Funcionari.