Jubilació anticipada

 

Nom del procediment

Jubilació anticipada

Objecte

Concessió jubilació anticipada al personal laboral de l'àmbit dels serveis generals al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (NO PERSONAL LABORAL DE LES EMPRESES PÚBLIQUES)

Normativa reguladora

Article 24 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Articles 50.1 i 51 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears. (BOIB núm. 44 de 3 d'abril de 2003).
Article 208  del Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social.

Termini màxim per resoldre i notificar

6 mesos

Efectes del silenci

Estimatori

Òrgan competent per resoldre

Consellera de Presidència i Administracions Públiques

Forma d'iniciació
A instància de part.
Fi de la via administrativa
Requisits

Tenir complida una edat que sigui inferior a 2 anys a la edat exigida en funció del seu període de carència (normalment a partir dels 63 anys en funció del període de carència).
35 anys cotitzats.
La quantia de la pensió de jubilació es veurà reduïda en un percentatge entre el 8 i el 6'5 % anual en funció dels anys cotitzats.

Observacions

Els treballadors que vulguin acollir-se a jubilació anticipada voluntària ho han de sol·licitar a través de la conselleria corresponent i amb una antelació mínima de 3 mesos a la data prevista de la jubilació anticipada.

Tramitació

PDF Sol·licitud

Documentació: Segons l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Direcció General de Funció Pública, consultarà o recaptarà les dades i documents següents: consulta de naixement, consulta de dades d'identitat. A mès heu d'aportar fotocòpia de l'informe de vida laboral. I si la sol·licitud la tramita el/la representant de la persona interessada s'ha d'aportar una fotocòpia del document acreditatiu de la representació si no és mitjantçant el REA.

En el cas d'oposar-se a la consulta de les dades i documents necessaris per a la tramitació d'aquesta sol·licitud s'ha aportar la documentació següent:

  • Fotocòpia del certificat de naixement literal del Registre Civil
  • Fotocòpia de l'informe de vida laboral.
  • Fotcòpia del document acreditatiu de la representació si no és mitjançant el REA, en el seu cas.
Lloc per a la presentació de la sol·licitud: En el registre de la conselleria a la qual pertany la persona interessada, o també en qualsevol de les formes que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015.

Òrgan competent per a la tramitació: Servei de Gestió de Personal Laboral i Acció Social.