Expectativa de destinació

 

Nom del procediment

Expectativa de destinació

Objecte

Declarar el personal funcionari de carrera en la situació d'expectativa de destinació quan correspongui.

Normativa reguladora
  • Articles 109  de la Llei 3/2007, de 27 de març, de funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 49 de 3 d'abril de 2007).

  • Article 12 del Reial decret 365/1995, de 10 de març, pel qual s’aprova el Reglament de situacions administratives dels funcionaris civils de l’Administració General de l’Estat.

Termini màxim per resoldre i notificar

6 mesos.

Efectes del silenci

Estimatori.

Òrgan competent per resoldre

Director general de Funció Pública, per delegació d'acord amb la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques de 2 d'agost de 2023 per la qual es deleguen competències en matèria de personal (BOIB núm. 109, de 5 d'agost de 2023).

Forma d'iniciació

D'ofici.

Fi de la via administrativa

Sí.

Observacions

El personal funcionari únicament pot ser declarat en la situació d’excedència forçosa en els supòsits següents:

a) Quan transcorre el període màxim d’un any des que el personal funcionari és declarat en la situació administrativa d’expectativa de destinació.

b) En el cas que el funcionari o funcionària, procedent de la situació de suspensió de funcions ferma, sol·liciti el reingrés i aquest no es pugui fer efectiu per manca d’un lloc vacant amb dotació pressupostària que pugui ser adjudicat.

La suspensió de funcions igual o inferior a sis mesos implica la reserva del lloc de treball. Per tant, aquest supòsit només pot tenir lloc quan la sanció o pena imposada sigui superior a sis mesos. El Reial decret 365/1995 estableix que s’ha de declarar aquesta situació quan no es concedeixi el reingrés en el termini de sis mesos a comptar a partir de l’extinció de la responsabilitat penal o disciplinària.

La normativa no estableix una durada màxima per a aquesta situació administrativa. Per tant, s’hi podrà romandre mentre no s’incompleixin les obligacions que comporta o s’adjudiqui un lloc de treball.

El personal funcionari de carrera al qual se suprimeix un lloc de treball com a conseqüència d’una redistribució d’efectius, d’un pla general d’ordenació o d’altres mesures de racionalització de l’organització administrativa i de personal regulades per aquesta llei, i que no obté cap destinació, pot ser declarat en situació d’expectativa de destinació.

Es tracta d’una situació administrativa íntimament lligada a processos de reorganització d’efectius que poden posar en marxa les administracions públiques.

El període màxim de durada d’aquesta situació és d’un any. Un cop hagi transcorregut aquest període, s’ha de declarar el funcionari o funcionària en la situació d’excedència forçosa.

El personal funcionari en la situació d’expectativa de destinació:

— Es troba obligat a acceptar la reassignació a llocs de treball la destinació dels quals sigui en la mateixa província on es trobava ubicat el lloc suprimit. L’acceptació de l’adjudicació és voluntària quan el lloc no es trobi ubicat en la mateixa província.

— Es troba obligat a participar en els concursos. Es troba obligat a participar respecte a aquells llocs de treball ubicats en la província en la qual es trobava ubicat el lloc de treball suprimit.

— Es troba obligat a participar en els cursos de capacitació als quals sigui convocat.

— L’incompliment de les obligacions anteriors suposa la declaració en la situació d’excedència forçosa.

— Té dret a percebre les retribucions bàsiques, el complement de destí i el 50 % del complement específic del lloc de treball suprimit.

Pel que fa a la resta d’efectes, inclòs el règim d’incompatibilitats, aquesta situació s’equipara a la de servei actiu.

Tramitació
Departament competent per a la tramitació: Departament de Personal. Servei de Gestió de Personal Funcionari.