Excedència voluntària especial

 

Nom del procediment

Excedència voluntària especial.

Objecte

Declarar el personal funcionari de carrera en la situació administrativa d'excedència voluntària especial quan correspongui.

Normativa reguladora
  • Article 15 del Decret llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions autonòmiques.

  • Article 29 de la Llei 12/2023, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2024.
Termini màxim per resoldre i notificar

6 mesos.

Efectes del silenci

Estimatori.

Òrgan competent per resoldre

Director general de Funció Pública, per delegació (Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual es deleguen competències en matèria de gestió de personal. Boib núm. 109 de 5 d'agost de 2023).

Forma d'iniciació

A instància de part.

Fi de la via administrativa

Sí.

Requisits

— Tenir la condició de personal funcionari de carrera del cos en el qual es vol ser declarat en la situació d’excedència voluntària especial.

— La concessió de l’excedència es troba subordinada a les necessitats del servei degudament motivades. Per tant, és necessari disposar de l’informe favorable de la secretaria general o de l’òrgan equivalent del sector públic instrumental.

— No trobar-se sotmès a expedient disciplinari o pendent de compliment d’una sanció disciplinària.

— El termini mínim són sis mesos i el termini màxim, tres anys.

— Només es pot gaudir d’una única excedència d’aquest tipus o de diverses que acumulativament no superin els tres anys.

Observacions

Durant la vigència d’aquesta excedència, la persona beneficiària té dret a la reserva del lloc de treball, al còmput del temps d’excedència als efectes de triennis i grau personal.

El personal declarat en aquesta situació no pot prestar serveis en el sector públic, ni tampoc en l’àmbit de l’ensenyament concertat.

L’excedència voluntària especial s’ha de gaudir pel període en què hagi estat concedida i la persona interessada no pot reingressar al servei actiu abans que no hagi transcorregut el període corresponent.

Tramitació

PDF Sol·licitud

Lloc per a la presentació de la sol·licitud: en el registre de la conselleria a la qual pertany la persona interessada o també en qualsevol de les formes que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015.

Departament competent per a la tramitació: Departament de Personal. Servei de Gestió de Personal Funcionari.