Excedència forçosa

Nom del procediment

Excedència forçosa

Objecte

Concessió excedència forçosa al personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per la designació o l'elecció per a càrrec públic que impossibilita l'assistència al treball, o per un contracte de treball de prestació de serveis en organismes internacionals o amb governs amb el quals s'hagin signats acords de col·laboració.

Normativa reguladora

Article 52 del Conveni Col·lectiu per al personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Decret 100/2001, de 13 de juliol, de mesures d'adequació de determinats procediments de competència de la comunitat autònoma de les Illes Balears relatives al sentit del silenci i als terminis màxims per dictar i notificar resolució.
Article 24 i 25 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Articles 50.2 i 51 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (BOIB núm. 44 de 3 d'abril de 2003).

Termini màxim per resoldre i notificar

2 mesos

Efectes del silenci

Estimatori

Òrgan competent per resoldre

Director general de Funció Pública, per delegació (Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques de 2 d'agost de 2023 per la qual es deleguen competències en matèria de gestió de personal. Boib núm. 109 de 5 d'agost de 2023)

Forma d'iniciació
A instància de part.
Fi de la via administrativa
Tramitació

PDF Sol·licitud

Documentació:

- Designació o l’elecció per a càrrec públic, o contracte de treball en organismes internacionals.

- Si la sol·licitud la tramita el/la representant de la persona interessada s'ha d'aportar una fotocòpia del document acreditatiu de la representació, si no és mitjançant el REA.

Lloc per a la presentació de la sol·licitud: En el registre de la conselleria a la qual pertany la persona interessada, o també en qualsevol de les formes que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015.

Òrgan competent per a la tramitació: Servei de Gestió de Personal Laboral i Acció Social.