Jubilació ordinària

 

Nom del procediment

Jubilació ordinària

Objecte

Concessió jubilació ordinària al personal laboral de l'àmbit dels serveis generals al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (NO PERSONAL LABORAL DE LES EMPRESES PÚBLIQUES).

Normativa reguladora

Article 24 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Articles 50.1 i 51 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (BOIB núm. 44 de 3 d'abril de 2003).
Article 205 del Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social.

Termini màxim per resoldre i notificar

6 mesos

Efectes del silenci

Estimatori

Òrgan competent per resoldre

Consellera de Presidència i Administracions Públiques

Forma d'iniciació
A instància de part
Fi de la via administrativa
Requisits

Edat a partir de la qual es podrà accedir a la jubilació ordinària en funció del període de carència: Disposició transitòria séptima del Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre

ANY

JUBILACIONS ORDINÀRIES

2021

65 anys si acredita 37 anys i 3 mesos o més

66 anys si acredita menys

2022

65 anys si acredita 37 anys i 6 mesos o més

66 anys i 2 mesos si acredita menys

2023

65 anys si acredita 37 anys i 9 mesos o més

66 anys i 4mesos si acredita menys

2024

65 anys si acrdita 38 anys o més

66 anys i 6 mesos si acredita menys

2025

65 si acredita 38 anys i 3 mesos o més

66 i 8 mesos si acredita menys

2026

65 anys si acredita 38 anys i 3 mesos o més

66 anys i 10 mesos si acredita menys

2027

65 anys si acredita 38 anys i 6 mesos o més

67 anys si acredita menys

Observacions

De conformitat amb la disposició addicional desena de l'Estatut dels treballadors, l'accés a la jubilació té caràcter voluntari, de manera amb caràcter general, el personal laboral de l'Administració Autonòmica, una vegada complida l'edat ordinària de jubilació, podrà optar per accedir a la mateixa o continuar prestant els seus serveis. 

Els treballadors que vulguin acollir-se a jubilació ordinària ho han de sol·licitar a través de la conselleria corresponent i amb una antelació mínima de 3 mesos a la data prevista de la jubilació.

 La conselleria competent en matèria de funció pública, remetrà amb una antelació aproximada de 2 mesos a la data en que la persona treballadora complirà el 65 anys, una comunicació als efectes que acrediti els seus requisits per jubilar-se.

Tramitació

PDF Sol·licitud

Documentació: Segons l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Direcció General de Funció Pública, consultarà o recaptarà les dades i documents següents: consulta de naixement, consulta de dades d'identitat. A mès heu d'aportar fotocòpia de l'informe de vida laboral. I si la sol·licitud la tramita el/la representant de la persona interessada s'ha d'aportar una fotocòpia del document acreditatiu de la representació si no és mitjançant el REA.

En el cas d'oposar-se a la consulta de les dades i documents necessaris per a la tramitació d'aquesta sol·licitud s'ha aportar la documentació següent:

  • Fotocòpia del certificat de naixement literal del Registre Civil
  • Fotocòpia de l'informe de vida laboral.
  • Fotocòpia del document acreditatiu de la representació si no és mitjançant el REA, en el seu cas.
Lloc per a la presentació de la sol·licitud: En el registre de la conselleria a la qual pertany la persona interessada, o també en qualsevol de les formes que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015.

Òrgan competent per a la tramitació: Servei de Gestió de Personal Laboral i Acció Social.