Excedència forçosa

 

Nom del procediment

Excedència forçosa.

Objecte

Declarar el personal funcionari de carrera en la situació d'excedència forçosa quan correspongui.

Normativa reguladora
  • Articles 110  de la Llei 3/2007, de 27 de març, de funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 49 de 3 d'abril de 2007).

  • Article 13 del Reial decret 365/1995, de 10 de març, pel qual s’aprova el Reglament de situacions administratives dels funcionaris civils de l’Administració General de l’Estat.
Termini màxim per resoldre i notificar

6 mesos.

Efectes del silenci

Estimatori.

Òrgan competent per resoldre

Director general de Funció Pública, per delegació d'acord amb la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques de 2 d'agost de 2023 per la qual es deleguen competències en matèria de personal (BOIB núm. 109, de 5 d'agost de 2023).

Forma d'iniciació

D'ofici.

Fi de la via administrativa

Sí.

Observacions

El personal funcionari únicament pot ser declarat en la situació d’excedència forçosa en els supòsits següents:

a) Quan transcorre el període màxim d’un any des que el personal funcionari és declarat en la situació administrativa d’expectativa de destinació.

b) En el cas que el funcionari o funcionària, procedent de la situació de suspensió de funcions ferma, sol·liciti el reingrés i aquest no es pugui fer efectiu per manca d’un lloc vacant amb dotació pressupostària que pugui ser adjudicat.

La suspensió de funcions igual o inferior a sis mesos implica la reserva del lloc de treball. Per tant, aquest supòsit només pot tenir lloc quan la sanció o pena imposada sigui superior a sis mesos. El Reial decret 365/1995 estableix que s’ha de declarar aquesta situació quan no es concedeixi el reingrés en el termini de sis mesos a comptar partir de l’extinció de la responsabilitat penal o disciplinària.

La normativa no estableix una durada màxima per a aquesta situació administrativa. Per tant, s’hi podrà romandre mentre no s’incompleixin les obligacions que comporta o s’adjudiqui un lloc de treball.

El personal en situació d’excedència forçosa:

— Ha d’acceptar el reingrés a llocs de treball adscrits al seu cos o escala de característiques similars al lloc que desenvolupaven.

— Ha de participar en els concursos convocats a llocs adequats al seu cos, escala o categoria dels quals compleixi els requisits d’ocupació.

— Ha de participar en els cursos de capacitació que se li ofereixin.

Si s’incompleixen les obligacions esmentades en el paràgraf anterior, han de ser declarats en la situació administrativa d’excedència voluntària per interès particular.

També s’ha de tenir en compte el següent:

— Les persones declarades en aquesta situació tenen dret a percebre les retribucions bàsiques i, si pertoca, a les prestacions familiars per fills a càrrec.

— El temps que és computable a efectes de triennis i de drets del règim de previsió social d’aplicació.

— No es poden acomplir llocs de treball en el sector públic ni com a personal funcionari ni com a personal laboral.

Tramitació
Departament competent per a la tramitació: Departament de Personal. Servei de Gestió de Personal Funcionari.