Bestreta VIAP 

Nom del procediment
Sol·licitud de bestreta VIAP fins al 100% de la retribució líquida mensual
Objecte

El personal funcionari o laboral que no hagi estat donat d'alta en nòmina, podrà sol·licitar una bestreta per un import màxim d'una mensualitat líquida, que serà reintegrada totalment al temps del pagament de la primera nòmina.

Normativa reguladora

Autonòmica

 

Article 69.1 del Decret 75/2004 de 27 d'agost.

 

Forma d'iniciació
A instància de part.
Tramitació

PDF Sol·licitud de bestreta VIAP 

Lloc per a la presentació de la sol·licitud: En el registre de la conselleria a la qual pertany la persona interessada, o també en qualsevol de les formes que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015.
Òrgan competent per a la tramitació: Servei de Retribucions