Ajudes per despeses sanitàries

 

Nom del procediment
Ajudes en compensació de despeses derivades d'assitència sanitària
Objecte

Ajudes per a la compensació parcial de les despeses derivades d'assistència sanitària, farmacèutica i ortopèdica que hagi hagut de realitzar el personal de la comunitat autònoma per a ell mateix o per als seus fills menors de divuit anys, o fills majors d'aquesta edat amb minusvalidesa reconeguda i que no gaudeixin d'ingressos propis.

 

Quanties actuals

Normativa reguladora

Article 6 de la Llei 3/2007, de 27 de març (BOIB 49/2008) de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Articles 1.1, 1.2, 1.3 i 10 del Decret 135/1995, de 12 de desembre, pel qual es regula l’acció social a favor dels funcionaris i personal laboral de la comunitat autònoma de les Illes Balears. (BOIB 160/1995).

Quanties MUFACE BOE núm 165/ 2005, BOE núm 48/2019, BOE-A-2022-10805, Ordre de 24 de gener de 1996, que desenvolupa parcialment el Decret 135/1995 d’acció social (BOIB 22/1996).
Decret 26/1996, de 26 de febrer, que modifica el Decret 135/1995, de 12 de desembre.
Articles 17.3 i 18.1 de la Llei 16/2000, de 27 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública (BOIB 159/2000).
Article 24 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Article 50.2 i 51 a) de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB 44/2003).

Termini màxim per resoldre i notificar
6 mesos
Efectes del silenci
Desestimatori
Òrgan competent per resoldre
Director general de Funció Pública, per delegació (Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques de 2 d'agost de 2023 per la qual es deleguen competències en matèria de gestió de personal. Boib núm. 109 de 5 d'agost de 2023)
Forma d'iniciació
A instància de part.
Fi de la via administrativa
Observacions

Tramitació

Pàgina Web Tràmit telemàtic

PDF Sol·licitud

PDF Autorització

Documentació:

En el cas de no oposar-se a la verificació per part de l'Administració per vies telemàtiques s'ha de presentar:

 1. Fotocòpia de les factures, la data de les quals concordi amb l’any de l’assistència social que sol·licitau.
 2. En el cas de les ajudes òptiques per a baixa visió i ajudes prismàtiques, s’ha d’adjuntar un informe del facultatiu especialista en oftalmologia que acrediti aquesta circumstància.
 3. En el cas d’ajudes per material de pròtesi i ortopèdia, cal presentar acreditació del Servei de Salut de les Illes Balears de no haver percebut ajuda o prestació per al concepte sol·licitat. (Acord de la Comissió d’Acció Social de 9 de juliol de 2009).
 4. En el cas que el fill o filla sigui major de 14 anys, a més heu de presentar autorització, segons model normalitzat, per a la consulta de la seva informació personal.


En el cas d'oposar-se a la consulta de les dades necessàries per a la tramitació s'ha d'aportar la documentació següent:

 • Fotocòpia de les factures, la data de les quals concordi amb l’any de l’assistència social que sol·licitau.
 • Fotocòpia del llibre de família (full dels titulars i fill o filla) o fotocòpia del certificat de naixement literal del Registre Civil (no cal presentar-lo si estau cobrant l'ajuda per fills menors de 18 anys).
 • En el cas de fill o filla major de 16 anys, s'ha d'aportar un informe de vida laboral, en cas que treballi, també la documentació acreditativa dels ingressos que perceb.
 • En el cas de les ajudes òptiques per a baixa visió i ajudes prismàtiques, s’ha d’adjuntar un informe del facultatiu especialista en oftalmologia que acrediti aquesta circumstància.
 • En el cas d’ajudes per material de pròtesi i ortopèdia, cal presentar acreditació del Servei de Salut de les Illes Balears de no haver percebut ajuda o prestació per al concepte sol·licitat. (Acord de la Comissió d’Acció Social de 9 de juliol de 2009).
  Lloc per a la presentació de la sol·licitud: En el registre de la conselleria a la qual pertany la persona interessada, o també en qualsevol de les formes que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015.
  Òrgan competent per a la tramitació: Servei de Gestió de Personal Laboral i Acció Social.