Torna

Procediments de funció pública

 Reingrés al servei actiu amb reserva

Nom del procediment

Reingrés al servei actiu amb reserva

Objecte

Reingressar al servei actiu quan es té dret a la reserva de lloc de feina. 

Normativa reguladora

Articles 99, 105, 106, 107 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 49 de 3 d’abril de 2007).

Articles 87, 89.4, 89.5, 89.6 i 91 del Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (BOE núm. 261 de 31 d'octubre de 2015).

Articles 9 i ss. del Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s’aprova el Reglament de Proveïment de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris al servei de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 41, de 05/04/94).

Article 14.2 del Reial Decret 365/1995, pel qual s'aprova el Reglament de situacions administratives dels funcionaris civils de l'Administració General de l'Estat (BOE de 10 de abril de 1995).

Termini màxim per resoldre i notificar

1 mes 

Efectes del silenci

Estimatori 

Òrgan competent per resoldre

Directora general de Funció Pública, per delegació (Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 24 de febrer per la qual es deleguen competències en matèria de gestió de personal. Boib núm. 31 de 4 de març de 2021)

Forma d'iniciació
A instància de part.
Fi de la via administrativa
Requisits
Tenir la condició de personal funcionari de carrera.
Tenir la condició de personal funcionari (interí o de carrera), pel que fa al al personal funcionari en situació d’excedència voluntària per cura de familiars.
No haver assolit l’edat de jubilació forçosa establerta normativament.
Observacions
El reingrés al servei actiu de personal funcionari que té reserva de lloc de feina s’ha de fer dins dels terminis establertes pel Reial decret 365/1995, de 10 de març, pel qual s’aprova el Reglament de situacions administratives dels funcionaris civils de l’Administració General de l’Estat. En el supòsit que no es sol·liciti el reingrés dins el termini corresponent, la persona interessada ha de ser declarada en la situació d’excedència voluntària per interès particular.
Tramitació

PDF Sol·licitud

Lloc per a la presentació de la sol·licitud: En el registre de la conselleria a la qual pertany la persona interessada, o també en qualsevol de les formes que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015.
Òrgan competent per a la tramitació: Servei de Gestió de Personal Funcionari.