Reingrés al servei actiu amb reserva

Nom del procediment

Reingrés al servei actiu amb reserva.

Objecte

Resoldre les peticions de reingrés al servei actiu quan es té dret a la reserva del lloc de treball.

Normativa reguladora
  • Articles 99, 105, 106, 107 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 49, de 3 d’abril de 2007).

  • Articles 9 i següents del Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s’aprova el Reglament de Proveïment de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris al servei de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 41, de 05/04/94).

  • Article 14.2 del Reial Decret 365/1995, pel qual s'aprova el Reglament de situacions administratives dels funcionaris civils de l'Administració General de l'Estat (BOE de 10 de abril de 1995). D'aplicació supletòria en tot el que no contradigui la normativa esmentada anteriorment.
Termini màxim per resoldre i notificar

1 mes.

Efectes del silenci

Estimatori.

Òrgan competent per resoldre

Director general de Funció Pública, per delegació d'acord amb la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques de 2 d'agost de 2023 per la qual es deleguen competències en matèria de personal (BOIB núm. 109, de 5 d'agost de 2023).

Forma d'iniciació

A instància de part.

Fi de la via administrativa

Sí.

Requisits

— Romandre en una situació administrativa que comporti reserva de lloc de treball.

— Tenir la condició de personal funcionari de l’Administració de la CAIB.

No haver assolit l’edat de jubilació forçosa establerta normativament.

Observacions

El reingrés al servei actiu de personal funcionari que té reserva de lloc de treball s’ha de fer dins els terminis que estableix el Reial decret 365/1995, de 10 de març, pel qual s’aprova el Reglament de situacions administratives dels funcionaris civils de l’Administració General de l’Estat. En el supòsit que no se sol·liciti el reingrés dins el termini corresponent, la persona interessada ha de ser declarada en la situació d’excedència voluntària per interès particular.

El reingrés es pot efectuar per adjudicació d’un lloc de treball amb caràcter provisional, condicionada a les necessitats del servei i en els termes que s’estableixin reglamentàriament, sempre que la persona interessada compleixi els requisits d’ocupació del lloc, llevat, si escau, del nivell de coneixements de llengua catalana del lloc de treball.

Tramitació

PDF Sol·licitud

Lloc per a la presentació de la sol·licitud: en el registre de la conselleria a la qual pertany la persona interessada o també en qualsevol de les formes que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015.
Departament competent per a la tramitació: Departament de Personal. Servei de Gestió de Personal Funcionari.