Reingrés al servei actiu sense reserva (adscripció provisional)

Nom del procediment

Reingrés al servei actiu sense reserva.

Objecte

Resoldre les peticions de reingrés al servei actiu mitjançant adscripció provisional quan no es té reserva de lloc de treball.

Normativa reguladora
  • Articles 100, 102, 103, 104, 113, 109 i 110 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 49, de 3 d'abril de 2007).

  • Article 4 del Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s'aprova el Reglament de Proveïment de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 41, de 5 d'abril de 1994).
Termini màxim per resoldre i notificar

6 mesos.

Efectes del silenci

Desestimatori.

Òrgan competent per resoldre

Director general de Funció Pública, per delegació d'acord amb la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques de 2 d'agost de 2023 per la qual es deleguen competències en matèria de personal (BOIB núm. 109, de 5 d'agost de 2023).

Forma d'iniciació

A instància de part.

Fi de la via administrativa

Sí.

Requisits

— Que la persona interessada tengui la condició de personal funcionari de carrera de l’Administració de la CAIB.

— Que hi hagi llocs de treball vacants i dotats.

— Que existeixin necessitats del servei que justifiquin la provisió del lloc de treball.

— Que la persona interessada compleixi els requisits del lloc de treball.

— No haver assolit l’edat de jubilació forçosa establerta normativament.

Observacions

S’ha de tenir en compte que l’Administració, a l’hora de resoldre la sol·licitud de reingrés, ha de respectar l’ordre següent de preferències:

a) Qui prové de la situació d’expectativa de destinació.

b) Qui prové de la situació d’excedència forçosa.

c) Qui prové de la situació de suspensió.

d) Qui prové de la situació d’excedència voluntària.

Es pot disposar el cessament de personal funcionari interí per dur a terme el reingrés en el cas que no hi hagi llocs de treball sense ocupació en els quals es pugui fer efectiu el reingrés.

El personal funcionari adscrit provisionalment a un lloc de treball pot participar en convocatòries.

Es recomana sol·licitar el reingrés mitjançant adscripció provisional un mes abans en relació amb la data en què es pretengui reingressar.

Tramitació

PDF Sol·licitud

Lloc per a la presentació de la sol·licitud: en el registre de la conselleria a la qual pertany la persona interessada o també en qualsevol de les formes que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015.
Departament competent per a la tramitació: Departament de Personal. Servei de Gestió de Personal Funcionari.