Torna

Procediments de funció pública

Reingrés al servei actiu sense reserva 

Nom del procediment

Reingrés al servei actiu sense reserva

Objecte

Reingressar al servei actiu quan no es té dret a la reserva de lloc de feina.

Normativa reguladora

Articles 100, 102, 103, 104, 113, 109 i 110 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 49 de 3 d'abril de 2007).

Articles 88, 89.2, 89.3, 90 del Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic ( BOE núm. 261 de 31 d'octubre de 2015).

Article 4 del Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s'aprova el Reglament de Proveïment de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 41, de 05/04/94)

Termini màxim per resoldre i notificar

6 mesos 

Efectes del silenci

Desestimatori 

Òrgan competent per resoldre

Directora general de Funció Pública, per delegació (Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 24 de febrer per la qual es deleguen competències en matèria de gestió de personal. Boib núm. 31 de 4 de març de 2021)

Forma d'iniciació
A instància de part.
Fi de la via administrativa
Requisits

Tenir la condició de personal funcionari de carrera.
No haver assolit l'edat de jubilació forçosa establerta normativament.

Observacions

El reingrés al servei actiu de personal funcionari que no té reserva de lloc de feina mitjançant adscripció provisional es troba condicionada a les necessitats del servei i al compliment dels requisits del lloc en els termes establerts reglamentàriament.
En el cas de personal funcionari sense reserva de lloc de feina, és recomana sol·licitar el reingrés mitjançant adscripció provisional tres setmanes abans en relació a la data en què es pretengui reingressar.

Tramitació

PDF Sol·licitud

Lloc per a la presentació de la sol·licitud: En el registre de la conselleria a la qual pertany la persona interessada, o també en qualsevol de les formes que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015.
Òrgan competent per a la tramitació: Servei de Gestió de Personal Funcionari.