Excedència voluntària per agrupació familiar

 

Nom del procediment

Excedència voluntària per agrupació familiar.

Objecte

Declarar el personal funcoinari de carrera en la situació d'excedència voluntària per agrupació familiar quan correspongui.

Normativa reguladora
  • Articles 101 i 104 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 49 de 3 d'abril de 2007).

Termini màxim per resoldre i notificar

6 mesos.

Efectes del silenci

Estimatori.

Òrgan competent per resoldre

Director general de Funció Pública, per delegació (Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual es deleguen competències en matèria de gestió de personal. Boib núm. 109 de 5 d'agost de 2023).

Forma d'iniciació

A instància de part.

Fi de la via administrativa

Sí.

Requisits

— Tenir la condició de personal funcionari de carrera del cos en el qual es vol ser declarat en la situació d’excedència per prestació de serveis en el sector públic.

— Que el cònjuge del funcionari o funcionària resideixi en un altre municipi per haver obtingut i exercir un lloc de treball de caràcter definitiu com a personal funcionari de carrera o personal laboral fix en qualsevol administració pública, entitats i organismes públics dependents o vinculats, en òrgans estatutaris, constitucionals o del Poder Judicial, com també en òrgans de la Unió Europea o organitzacions internacionals.

Observacions

El personal funcionari en situació d’excedència voluntària per agrupació familiar no merita retribucions, ni li és computable el temps que estigui en aquesta situació als efectes d’ascensos, triennis i drets en el règim de Seguretat Social que li sigui aplicable.

Tampoc no té dret a la reserva de lloc de treball, i el temps de permanència en aquesta situació no serà computable a l’efecte de triennis, consolidació de grau personal, promoció i carrera administrativa.

La durada mínima és de dos anys i la màxima, de quinze. Abans de finalitzar el període de quinze anys de durada en aquesta situació, la persona interessada ha de sol·licitar el reingrés al servei actiu. En cas que no ho faci, l’Administració l’ha de declarar en la situació d’excedència voluntària per interès particular.

No es pot participar en convocatòries de provisió de llocs de treball mitjançant sistemes ordinaris si fa menys de dos anys que el funcionari o funcionària ha estat declarat en aquesta situació.

Tramitació

PDF Sol·licitud

Lloc per a la presentació de la sol·licitud: en el registre de la conselleria a la qual pertany la persona interessada o també en qualsevol de les formes que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015.
Departament competent per a la tramitació: Departament de Personal. Servei de Gestió de Personal Funcionari.