Permuta de destinació

Nom del procediment

Permuta de destinació

Objecte

Permutar el lloc de feina amb un altre funcionari o altra funcionària.

Normativa reguladora

Article 86 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 49 de 3 d’abril de 2007).

Article 78.3 del Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (BOE núm. 261 de 31 d'octubre de 2015).

Termini màxim per resoldre i notificar
6 mesos
Efectes del silenci
Desestimatori
Òrgan competent per resoldre

Director general de Funció Pública, per delegació (Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual es deleguen competències en matèria de gestió de personal. Boib núm. 109 de 5 d'agost de 2023).

Forma d'iniciació
A instància de part.
Fi de la via administrativa
Requisits

1.El conseller o la consellera competent en matèria de funció pública, excepcionalment, pot resoldre la permuta de destinació entre el personal funcionari en actiu, a sol·licitud d’aquest, sempre que concorrin els requisits següents:

a) Que les persones interessades siguin titulars dels llocs de feina objecte de la permuta.
b) Que l’antiguitat de les persones interessades no difereixi en més de cinc anys.
c) Que els llocs de feina siguin genèrics, de retribucions semblants i els correspongui la mateixa forma de provisió.

2. La resolució de la permuta requereix l’informe previ de les conselleries o dels ens afectats. Aquest informe el poden aportar les persones interessades i, en cas que no sigui aportat, ho sol·licitarà d’ofici la Direcció General de Funció Pública i Administracions Públiques.

3. No es pot autoritzar la permuta quan a alguna de les persones interessades se li n’hagi concedida una en els darrers cinc anys o bé  li manquin menys de deu anys per complir l’edat de jubilació forçosa.

4. La permuta té caràcter definitiu, tret del cas que en el termini dels dos anys algun dels permutants sol·liciti la jubilació voluntària. En aquest cas els permutants retornaran a la destinació d’origen.

5. El personal funcionari que obtén destinació definitiva mitjançant una permuta ha de romandre un mínim de dos anys en el lloc de feina permutat.

Observacions

 

Tramitació

PDF Sol·licitud

Lloc per a la presentació de la sol·licitud: En el registre de la conselleria a la qual pertany la persona interessada, o també en qualsevol de les formes que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015.

Òrgan competent per a la tramitació: Servei de Gestió de Personal Funcionari.