Torna

Procediments de funció pública

 Excedència voluntària per interès particular

 

Nom del procediment
Excedència voluntària per interès particular
Objecte
Concedir l’excedència voluntària als funcionaris per interés particular.
Normativa reguladora

Articles 101 i 102  de la Llei 3/2007, de 27 de març, de Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 49 de 3 d’abril de 2007).

Article 89.1.a del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic ( BOE núm. 261 de 31 d'octubre de 2015).

Article 16 del Reial Decret 365/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament de situacions administratives dels funcionaris civils de l'Administració General de l'Estat.

Termini màxim per resoldre i notificar
6 mesos
Efectes del silenci

Estimatori

Òrgan competent per resoldre

Director general de Funció Pública, per delegació (Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual es deleguen competències en matèria de gestió de personal. Boib núm. 109 de 5 d'agost de 2023).

Forma d'iniciació
A instància de part.
Fi de la via administrativa
Requisits
  • Tenir la condició de personal funcionari de carrera del cos en el qual es vol ésser declarat en la situació d’excedència voluntària per interès particular.
  • Haver prestat serveis a qualsevol administració pública durant els cinc anys immediatament anteriors a la sol·licitud.
  • La concessió de l’excedència es troba subordinada a les necessitats del serveis degudament motivades. Per tant és necessari disposar de l’informe favorable de la secretaria general o de l’òrgan equivalent del sector públic instrumental.
  • No trobar-se sotmès a expedient disciplinari o pendent de compliment d’una sanció disciplinària.
Observacions
  • Els qui estan en situació d’excedència per interès particular no meriten retribucions, ni els és computable el temps que estiguin en aquesta situació als efectes d’ascensos, triennis i drets en el règim de Seguretat Social que els sigui aplicable.
  • El període mínim en què una persona pot romandre en excedència voluntària per interès particular és de dos anys. No existeix un període màxim de temps, per aquest motiu, a la sol•licitud no és necessari fixar la data fins la qual es vulgui romandre en aquesta situació.
  • El reingrés al servei actiu s’efectua mitjançant la participació en les convocatòries de sistemes ordinaris de  provisió. També pot efectuar-se mitjançant l’adjudicació d’un lloc de feina amb caràcter provisional, condicionada a les necessitats del servei.
  • No es pot sol·licitar el reingrés en el servei actiu una vegada assolida l’edat de jubilació forçosa establerta normativament.
  • Es recomana sol·licitar el reingrés al servei actiu tres setmanes abans en relació a la data en què es pretengui reingressar.
Tramitació

PDF Sol·licitud

Lloc per a la presentació de la sol·licitud: En el registre de la conselleria a la qual pertany la persona interessada, o també en qualsevol de les formes que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015.
Òrgan competent per a la tramitació: Servei de Gestió de Personal Funcionari.

...