Excedència voluntària per interès particular

 

Nom del procediment

Excedència voluntària per interès particular.

Objecte

Declarar el personal funcionari de carrera en la situació administrativa d'excedència voluntària per interès particular quan correspongui.

Normativa reguladora
 • Articles 101 i 102  de la Llei 3/2007, de 27 de març, de Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 49 de 3 d’abril de 2007).

 • Article 16 del Reial Decret 365/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament de situacions administratives dels funcionaris civils de l'Administració General de l'Estat. D’aplicació supletòria en tot allò que no contradigui la normativa esmentada anteriorment.
Termini màxim per resoldre i notificar

6 mesos.

Efectes del silenci

Estimatori.

Òrgan competent per resoldre

Director general de Funció Pública, per delegació (Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual es deleguen competències en matèria de gestió de personal. Boib núm. 109 de 5 d'agost de 2023).

Forma d'iniciació

A instància de part.

Fi de la via administrativa

Requisits

— Tenir la condició de personal funcionari de carrera del cos en el qual es vol ser declarat en la situació d’excedència voluntària per interès particular.

— Haver prestat serveis a qualsevol administració pública durant els cinc anys immediatament anteriors a la sol·licitud.

— La concessió de l’excedència es troba subordinada a les necessitats dels serveis degudament motivades. Per tant, és necessari disposar de l’informe favorable de la secretaria general o de l’òrgan equivalent del sector públic instrumental.

— No trobar-se sotmès a expedient disciplinari o pendent de compliment d’una sanció disciplinària.

Observacions

  El personal funcionari en situació d’excedència voluntària per interès particular no merita retribucions, ni li és computable el temps que estigui en aquesta situació als efectes d’ascensos, triennis i drets en el règim de Seguretat Social que li sigui aplicable. Tampoc no té dret a la reserva de lloc de treball, i el temps de permanència en aquesta situació no és computable a l’efecte de triennis, consolidació de grau personal, promoció i carrera administrativa.

  El període mínim en què una persona pot romandre en excedència voluntària per interès particular és de dos anys. No hi ha un període màxim de temps; per aquest motiu, en la sol·licitud no és necessari fixar la data fins a la qual es vulgui romandre en aquesta situació.

  Es recomana sol·licitar el reingrés al servei actiu tres setmanes abans en relació amb la data en què es pretengui reingressar. El reingrés al servei actiu s’efectua mitjançant la participació en les convocatòries de sistemes ordinaris de provisió o mitjançant reingrés per adscripció provisional. També es pot efectuar mitjançant l’adjudicació d’un lloc de treball amb caràcter provisional, condicionada a les necessitats del servei.

  No es pot sol·licitar el reingrés en el servei actiu una vegada assolida l’edat de jubilació forçosa establerta normativament.

  Tramitació

  PDF Sol·licitud

  Lloc per a la presentació de la sol·licitud: en el registre de la conselleria a la qual pertany la persona interessada o també en qualsevol de les formes que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015.
  Departament competent per a la tramitació: Departament de Personal. Servei de Gestió de Personal Funcionari.