Torna

Procediments de funció pública

 Excedència voluntària per a les víctimes de violència de gènere

 

Nom del procediment

Excedència voluntària per a les víctimes de violència de gènere.

Objecte
Concedir l'excedència voluntària per les funcionàries víctimes de la violència de gènere.
Normativa reguladora

Articles 101 i 106  de la Llei 3/2007, de 27 de març, de funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 49 de 3 d'abril de 2007).

Article 89.1.d i 89.5 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (BOE núm. 261 de 31 d'octubre de 2015).

 

Termini màxim per resoldre i notificar
6 mesos
Efectes del silenci
Estimatori
Òrgan competent per resoldre
Directora general de Funció Pública, per delegació (Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 24 de febrer per la qual es deleguen competències en matèria de gestió de personal. Boib núm. 31 de 4 de març de 2021)
Forma d'iniciació
A instància de part.
Fi de la via administrativa
Requisits
- S'ha d'acreditar la condició de víctima de violència de gènere mitjançant ordre de protecció o, de manera excepcional i fins que es dicti aquesta ordre, informe del Ministeri Fiscal en el qual consti l'existència d'indicis que la persona és víctima de violència de gènere.
Observacions

- No és necessari un temps mínim de serveis previs.

- No s'exigeix un termini mínim de permanència en aquesta situació.

Tramitació

PDF Sol·licitud

Lloc per a la presentació de la sol·licitud: En el registre de la conselleria a la qual pertany la persona interessada, o també en qualsevol de les formes que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015.

Òrgan competent per a la tramitació: Servei de Gestió de Personal Funcionari.