Excedència voluntària per a les víctimes de violència de gènere

 

Nom del procediment

Excedència voluntària per a les víctimes de violència de gènere.

Objecte

Declarar a les funcionàries en la situació d'excedència voluntària per a les víctimes de la violència de gènere quan correspongui.

Normativa reguladora
  • Articles 101 i 106  de la Llei 3/2007, de 27 de març, de funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 49 de 3 d'abril de 2007).

  • Article 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, que va crear aquesta modalitat d'excedència.
Termini màxim per resoldre i notificar

6 mesos.

Efectes del silenci

Estimatori.

Òrgan competent per resoldre

Director general de Funció Pública, per delegació d'acord amb la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques de 2 d'agost de 2023 per la qual es deleguen competències en matèria de personal (BOIB núm. 109, de 5 d'agost de 2023).

Forma d'iniciació

A instància de part.

Fi de la via administrativa

Sí.

Requisits

— S’ha d’acreditar la condició de víctima de violència de gènere mitjançant una ordre de protecció o, de manera excepcional i fins que es dicti aquesta ordre, mitjançant un informe del Ministeri Fiscal en el qual consti l’existència d’indicis que la persona és víctima de violència de gènere.

— Són documents acreditatius de la situació de violència de gènere els següents:

    • La sentència condemnatòria per un delicte de violència de gènere o de violència sexual.

    • L’ordre de protecció o qualsevol altra resolució judicial que acordi una mesura cautelar en favor de la víctima.

    • L’informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència d’indicis que la demandant és víctima de violència de gènere.

    • L’informe de la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social, en els casos objecte d’actuació inspectora.

Si no hi ha cap dels mitjans anteriors, són mitjans específics d’identificació de les situacions de violència masclista, sempre que expressin l’existència d’indicis que una dona n’ha patit o està en risc versemblant de patir-ne:

— Qualsevol mesura judicial cautelar de protecció, de seguretat o d’assegurament vigent.

— L’atestat elaborat per les forces i els cossos de seguretat que han presenciat directament alguna manifestació de violència masclista.

— L’informe del Ministeri Fiscal.

— L’informe mèdic, d’infermeria o psicològic d’una professional o un professional col·legiat, en el qual consti que la dona ha estat atesa en algun centre sanitari per causa de violència masclista.

— L’informe dels serveis públics amb capacitat d’identificació de les situacions de violència masclista. Es reconeix aquesta capacitat als serveis socials comunitaris i a les unitats especialitzades en les forces i cossos de seguretat.

— L’informe de l’Institut Balear de la Dona i dels departaments competents en aquesta matèria dels consells insulars.

— Qualsevol altre mitjà establert en alguna disposició legal.

Observacions

Aquesta situació és aplicable al personal funcionari interí.

No és necessari un temps mínim de serveis previs i tampoc no s’exigeix un termini mínim de permanència en aquesta situació.

L’excedència voluntària per a les víctimes de violència de gènere no té establerta cap durada màxima o mínima. Per tant, s’ha de mantenir sempre que l’efectivitat del dret a la protecció de la víctima ho exigeixi.

Durant els dos primers mesos d’aquesta excedència, la funcionària té dret a percebre les retribucions íntegres i, si escau, les prestacions familiars per fill a càrrec.

Durant els primers sis mesos, es té dret a la reserva del lloc de treball i és computable als efectes de triennis, de consolidació de grau personal i de carrera durant un màxim de 24 mesos. En el cas que les actuacions judicials ho exigeixin, aquest període es pot prorrogar per tres mesos, amb un màxim de divuit, amb efectes idèntics als que s’ha assenyalat anteriorment, amb la finalitat de garantir l’efectivitat del dret de protecció de la víctima.

A l’efecte de drets passius o de la Seguretat Social, cal ajustar-se al que disposa la legislació estatal.

Tramitació

PDF Sol·licitud

Lloc per a la presentació de la sol·licitud: en el registre de la conselleria a la qual pertany la persona interessada o també en qualsevol de les formes que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015.

Departament competent per a la tramitació: Departament de Personal. Servei de Gestió de Personal Funcionari.