Reconeixement de permutes

Nom del procediment

Reconeixement de permutes

Objecte

Reconeixement de permutes al personal laboral fix i indefinit no fix a extingir de l'àmbit dels serveis generals de la CAIB (NO PERSONAL LABORAL DE LES EMPRESES PÚBLIQUES).

Normativa reguladora

Disposició addicional desena del Conveni Col·lectiu per al personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Article 24 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Articles 50 i 51 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (BOIB núm. 44 de 3 d'abril de 2003).

Termini màxim per resoldre i notificar

6 mesos

Efectes del silenci

Desestimatori

Òrgan competent per resoldre

Director general de Funció Pública, per delegació (Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques de 2 d'agost de 2023 per la qual es deleguen competències en matèria de gestió de personal. Boib núm. 109 de 5 d'agost de 2023)

Forma d'iniciació
A instància de part.
Fi de la via administrativa
Observacions

S'ha de presentar petició conjunta d'ambdues persones treballadores.

Tramitació

PDF Sol·licitud

Documentació: Si la sol·licitud la tramita el/la representant de les persones interessades s'ha d'aportar una fotocòpia del document acreditatiu de la representació si no és mitjançant el REA.

Lloc per a la presentació de la sol·licitud: En el registre de la Conselleria a la qual pertany la persona interessada, o també en qualsevol de les formes que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015.

Òrgan competent per a la tramitació: Servei de Gestió de Personal Laboral i Acció Social.