Torna

Procediments de funció pública

Expedició de certificats de Registre

Nom del procediment
Expedició de certificats de Registre.
Objecte

Expedició de certificats de qualsevol dada que consti al Registre General de Personal. Aquests certificats es poden dividir en els tipus següents:

  • Certificats de serveis prestats.
  • Certificats de comissions de serveis.
  • Certificats de serveis previs.
  • Certificats de l’expedient de personal.
Normativa reguladora
  • Capítol IV de Títol IV de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 49, de 03-04-2007).
  • Article 14 del Decret 46/1995, de 4 de maig, pel qual s’aprova el reglament del Registre de Personal (BOIB núm 61, de 13-05-1995).
  • Article 4 del Reial Decret 1461/1982, de 25 de juny, de reconeixement de serveis previs en l’Administració Pública (BOE núm. 159, de 05-07-1982).
  • Articles 50 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 03-04-2003).
Termini màxim per resoldre i notificar
6 mesos
Efectes del silenci
Òrgan competent per a resoldre
  • Certificat de serveis previs: conseller/a competent en matèria de funció pública. Actualment delegat en la directora general de Funció Pública, per Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 24 de febrer per la qual es deleguen competències en matèria de gestió de personal (Boib núm. 31 de 4 de març de 2021).
  • La resta de certificats: El/la cap del Servei i el/la cap de la Secció I del Registre General de Personal, d’acord amb l’Ordre de la consellera d’Administracions Públiques de 4 d’agost de 2014 (BOIB núm. 109, de 14-08-2014).
Forma d'iniciació
A instància de l’interessat o d’ofici (a petició de altres unitats administratives, òrgans, conselleries o ens de dret públic competents).
Fi de la via administrativa
Observacions
Es poden sol·licitar per via ordinària mitjançant escrit o per via digital a la pàgina Web: portal del personal.caib.es, entrant a certificats de registre, sol·licitud de certificats.
Tramitació

 PDF Sol·licitud

Lloc per a la presentació de la sol·licitud: En el registre de la Conselleria a la qual pertany la persona interessada, o també en qualsevol de les formes que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015.
Òrgan competent per a la tramitació: Servei de Registre de Personal.