Ajudes per a fills menors de 18 anys

 

Nom del procediment

Ajudes per a fills o filles menors de 18 anys

Objecte

Ajuda econòmica compensatòria de les despeses realtizades amb caràcter de guarda, custòdia i educació dels fills i de les filles.

 

Quantia actual

Normativa reguladora

Article 6 de la Llei 3/2007, de 27 de març (BOIB 49/2008) de la Funció Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Article 4 del Decret 135/1995, de 12 de desembre, pel qual es regula l’acció social a favor del personal funcionari i personal laboral de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (BOIB 160/1995).

Ordre de 24 de gener de 1996, que desenvolupa parcialment el Decret 135/1995 d’acció social (BOIB 22/1996).

Decret 26/1996, de 26 de febrer, que modifica el Decret 135/1995, de 12 de desembre.
Articles 17.3 i 18.1 de la Llei 16/2000, de 27 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública (BOIB 159/2000).

Article 24 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Article 50.2 i 51 a) de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB 44/2003).

 

Termini màxim per resoldre i notificar
6 mesos
Efectes del silenci
Desestimatori
Òrgan competent per resoldre

Director general de Funció Pública, per delegació (Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques de 2 d'agost de 2023 per la qual es deleguen competències en matèria de gestió de personal. Boib núm. 109 de 5 d'agost de 2023)

Forma d'iniciació
A instància de part.
Fi de la via administrativa
Requisits

  Quan els fills o filles siguin majors d'edat laboral, la persona peticionària de l'ajuda haurà d'acreditar, per poder-la percebre, que aquests fills o filles no tenen ingressos propis.

  Aquesta ajuda serà incompatible amb l'ajuda per a l'atenció de persones amb discapacitat.

  Observacions
  Tramitació

  Pàgina Web Tràmit telemàtic

  PDF Sol·licitud

  PDF Autorització

  Documentació

  En el cas de no  oposar-se a la verificació per part de l'Administració per vies telemàtiques, s'ha d'aportar:

  1. En el cas que el fill o filla sigui major de 14 anys, s'ha de presentar una autorització per a la consulta de la seva informació personal.
  2. En el cas de fill o filla d'entre 16 i 18 anys, s'ha d'aportar un informe de vida laboral, i si no la té, ha de presentar un certificat/informe d'inexistència de número de la seguretat social expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social.

  En el cas d'oposar-se a la consulta de les dades necessàries per a la tramitació s'ha d'aportar la següent documentació:

  1. Fotocòpia del llibre de família (full dels titulars i fill o filla) o fotocòpia del certificat de naixement literal del Registre Civil.
  2. En el cas de fill o filla d'entre 16 i 18 anys, s'ha d'aportar un informe de vida laboral i, en cas que treballi, també la documentació acreditativa dels ingressos que percep. Si no té vida laboral, ha d'aportar un certificat/ informe d'inexistència de número de la seguretat social expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
  Lloc per a la presentació de la sol·licitud: En el registre de la conselleria a la qual pertany la persona interessada, o també en qualsevol de les formes que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015.
  Òrgan competent per a la tramitació: Servei de Gestió de Personal Laboral i Acció Social.