Excedència voluntària per cura de familiars

Nom del procediment

Excedència voluntària per cura de familiars

Objecte

Concessió excedència voluntària per cura de familiars al personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en els següents supòsits:

- Per tenir cura de fills o filles per naturalesa, adopció o acolliment permanent com preadoptiu, de durada no superior a tres anys, comptador des de la data de naixement o de la resolució judicial o administrativa en el seu cas.

- Per tenir cura d'un familiar a càrrec fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, de durada no superior a un any, que per raons d'edat, accident o malaltia, o discapacitat no es pugui valer per si mateix i no dugui a terme cap activitat retribuïda.

Normativa reguladora

Article 53.2 del Conveni Col·lectiu per al personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Decret 100/2001, de 13 de juliol, de mesures d'adequació de determinats procediments de competència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears relatives al sentit del silenci i als terminis màxims per dictar i notificar resolució.
Article 24 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Articles 50.1 i 51 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (BOIB núm. 44 de 3 d'abril de 2003).

Termini màxim per resoldre i notificar

1 mes

Efectes del silenci

Estimatori

Òrgan competent per resoldre

Director general de Funció Pública, per delegació (Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques de 2 d'agost de 2023 per la qual es deleguen competències en matèria de gestió de personal. Boib núm. 109 de 5 d'agost de 2023)

Forma d'iniciació
A instància de part.
Fi de la via administrativa
Observacions

La persona treballadora haurà de sol·licitar el reingrés en el termini dels 30 dies següents de la finalització de l'excedència concedida o passar a la situació d'excedència voluntària ordinària.

Tramitació

PDF Sol·licitud

Documentació:

En el cas de no oposar-se a la verificació per part de l'Administració per vies telemàtiques s'ha de presentar:

- Documentació acreditativa del parentiu (no cal presentar-ho en cas de fill/a o cònjuge).
- Fotocòpia del document acreditatiu de la representació, si no és mitjançant el REA, en el seu cas.

En el cas d'oposar-se a la consulta de les dades necessàries per a la tramitació s'ha d'aportar la documentació següent:

- Documentació acreditativa del parentiu.
- Certificat de convivència entre la persona sol·licitant i la persona per la qual es demana l’excedència.
- Fotocòpia del document acreditatiu de la representació, si no és mitjançant el REA, en el seu cas.

Lloc per a la presentació de la sol·licitud: En el registre de la conselleria a la qual pertany la persona interessada, o també en qualsevol de les formes que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015.

Òrgan competent per a la tramitació: Servei de Gestió de Personal Laboral i Acció Social.