Anotacions al Registre de Personal

Nom del procediment
Modificacions dades personal i anotacions al Registre General de Personal a instància de l’interessat.
Objecte

Incloure o modificar qualsevol dada o acte al Registre General de Personal a instància de l’interessat. Aquests moviments es poden dividir en les actuacions següents:

  • Modificacio de les dades personals inscrites.
  • Anotacions al RGP.
Normativa reguladora
Capítol IV de Títol IV de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 49, de 03-04-2007)
Articles 1-3 i 9-13 del Decret 46/1995, de 4 de maig, pel qual s’aprova el Reglament del Registre de Personal (BOIB núm. 61, de 13-05-1995).
Articles 50 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 03-04-2003)
Termini màxim per resoldre i notificar
6 mesos
Efectes del silenci
Estimatori
Òrgan competent per resoldre
Cap del Servei de Registre General de Personal.
Forma d'iniciació
A instància de part.
Fi de la via administrativa
No
Observacions
A la Web del Servei de Registre de Personal.
Tramitació

Pàgina Web Tràmit telemàtic

PDF Sol·licitud d'anotació documental i informàtica

PDF Sol·licitud d'inscripció o modificació de dades personals

Lloc per a la presentació de la sol·licitud: En el registre de la conselleria a la qual pertany la persona interessada, o també en qualsevol de les formes que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015.
Òrgan competent per a la tramitació: Servei de Registre de Personal.