bestreta extraordinària

   

Nom del procediment

Bestreta extraordinària a favor del personal funcionari de carrera i del personal laboral fix de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Objecte

La Comunitat Autònoma podrà concedir com a bestreta extraordinària l'import de fins a sis (6) mensualitats de retribucions líquides, per atendre necessitats de caràcter urgent.


El termini màxim de reintegració d'aquestes bestretes serà de vint-i-quatre (24) mensualitats, no produiran cap interès i podran ser reintegrades en termini inferior a l'assenyalat com a màxim.

Normativa reguladora

Article 13.3 del Decret 135/1995, de 12 de desembre, pel qual es regula l'acció social a favor dels funcionaris i del personal laboral de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOCAIB núm. 160 de 1995

Termini màxim per resoldre i notificar

6 mesos

Efectes del silenci

Desestimatori

Òrgan competent per resoldre

Director general de Funció Pública, per delegació (Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques de 2 d'agost de 2023 per la qual es deleguen competències en matèria de gestió de personal. Boib núm. 109 de 5 d'agost de 2023)

Forma d'iniciació

A instància de part

Fi de la via administrativa

Requisits

Tenir la condició de personal funcionari de carrera o personal laboral fix en situació de servei actiu.

Observacions

La concessió d'excedències suposarà l'obligació de reintegrar la totalitat de la bestreta amb caràcter previ al gaudiment de l'excedència.


No obstant això, la concessió d'excedències voluntàries per passar a prestar serveis a un altre cos, escala o lloc dins la mateixa Administració de la CAIB no obligarà a fer el reintegrament de la bestreta si la nova situació administrativa no suposa el cessament a la nòmina general de la CAIB.


Tindran la consideració de necessitats urgents, a l'efecte de concessió de les bestretes extraordinàries, les derivades de:


I. Matrimoni.
II. Divorci, separació o nul·litat del matrimoni de la persona sol·licitant.
III. Defunció del cònjuge o fills.
IV. Naixement, adopció d'un/a fill/a o acolliment d'un/a menor.
V. Malaltia o intervenció quirúrgica greu de la persona sol·licitant, cònjuge i fills o filles.
VI. Amortització de despeses degudament acreditades per causa de l'adquisició de primer habitatge habitual.
VII. Realització d'obres necessàries i imprescindibles per a la conservació del primer habitatge.
VIII. Trasllat de domicili a la localitat on es trobi ubicat el centre de treball del sol·licitant.
IX. Adquisició de mobiliari per a l'habitatge familiar.
X. Despeses per estudis oficials en centres nacionals o estrangers, per part de la persona sol·licitant o dels seus fills o de les seves filles.
XI. Adquisició de vehicles quan aquests siguin necessaris per al trasllat al lloc de treball.
XII. Altres circumstàncies de naturalesa semblant que mereixin aquesta qualificació per part de la Comissió d'Acció Social.
Les necessitats descrites en els números VI i VII seran incompatibles entre si i atorgaran dret a la concessió d'un únic préstec.
Respecte de la necessitat descrita en el número V, la Comissió d'Acció Social valorarà la conveniència de considerar-la prioritària i donar-li tramitació d'urgència.
No podrà concedir-se cap més bestreta mentre la persona sol·licitant no hagi liquidat els compromisos de bestretes que hagi adquirit amb anterioritat.

Quan es tracti de bestretes sol·licitades per persones a les quals es fa qualsevol tipus de retenció mensual, el càlcul per determinar la/les mensualitat/s líquida/es de la bestreta que se'ls concedeixi es farà descomptant l'import de la retenció abans esmentada.

Tramitació

  PDF Sol·licitud

  PDF Autorització consulta dades personals de terceres persones

Documentació : documentació acreditativa del supòsit de fet pel qual es demana la bestreta extraordinària segons el quadre annexe
Lloc per a la presentació de la sol·licitud: En el registre de la conselleria a la qual pertany la persona interessada, o també en qualsevol de les formes que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015.
Òrgan competent per a la tramitació: Servei de Gestió de Personal Laboral i Acció Social.