Torna

Procediments de funció pública

Excedència voluntària per cura de familiars

 

Nom del procediment

Excedència voluntària per cura de familiars.

Objecte

Concedir l'excedència voluntària als funcionaris per cura de familiars. Supòsits:

- Per a l'atenció dels fills i les filles, per naturalesa, adopció o acolliment permanent o preadoptiu, fins que compleixin els tres anys o, si escau, des de la resolució judicial o administrativa corresponent.

- Per a la cura d'un familiar a càrrec directe, per un període no superior a un any. Aquest període serà d'un màxim de tres anys quan es tracti d'un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.

Normativa reguladora

Articles 101 i 105 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 49 de 3 d'abril de 2007).

Articles 89.1.c i 89.4 del Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic ( BOE núm. 261 de 31 d'octubre de 2015).

Article 14 del Reial Decret 365/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament de situacions administratives dels funcionaris civils de l'Administració General de l'Estat.

Termini màxim per resoldre i notificar
1 mes
Efectes del silenci

Estimatori

Òrgan competent per resoldre

Director general de Funció Pública, per delegació (Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual es deleguen competències en matèria de gestió de personal. Boib núm. 109 de 5 d'agost de 2023).

Forma d'iniciació
A instància de part.
Fi de la via administrativa
Observacions

- El període de permanència en aquesta situació dóna dret a la reserva del lloc de feina i és computable als efectes de triennis i de consolidació de grau personal.

- El personal funcionari interí pot gaudir d'aquesta excedència, si bé la reserva del lloc de feina es mantindrà únicament mentre aquest lloc no es proveeixi reglamentàriament.

Tramitació

PDF Sol·licitud

Lloc per a la presentació de la sol·licitud: En el registre de la conselleria a la qual pertany la persona interessada, o també en qualsevol de les formes que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015.
Òrgan competent per a la tramitació: Servei de Gestió de Personal Funcionari.