Excedència voluntària per cura de familiars

 

Nom del procediment

Excedència voluntària per cura de familiars.

Objecte

Declarar el personal funcionari en la situació d'excedència voluntària per cura de familiars quan correspongui.

Supòsits

— Per a l’atenció dels fills, per naturalesa, adopció o acolliment permanent o preadoptiu.

— Per a la cura d’un familiar a càrrec directe.

Normativa reguladora
  • Articles 101 i 105 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 49 de 3 d'abril de 2007).

  • Article 14 del Reial Decret 365/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament de situacions administratives dels funcionaris civils de l'Administració General de l'Estat. D’aplicació supletòria en tot allò que no contradigui la normativa esmentada anteriorment.
Termini màxim per resoldre i notificar

1 mes.

Efectes del silenci

Estimatori.

Òrgan competent per resoldre

Director general de Funció Pública, per delegació (Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual es deleguen competències en matèria de gestió de personal. Boib núm. 109 de 5 d'agost de 2023).

Forma d'iniciació

A instància de part.

Fi de la via administrativa

Sí.

Requisits

Per a la cura de fills:

— Que el fill o filla tengui menys de 3 anys.

Per a la cura d'altres familiars:

— El familiar s’ha de trobar inclòs dins el segon grau inclusivament de consanguinitat o afinitat.

— S’han de produir raons d’edat, accident, malaltia o discapacitat que impedeixin al familiar valer-se per si mateix.

Per tant, a més de la documentació acreditativa del parentiu, s’ha d’aportar:

— La resolució o el document acreditatiu del grau de dependència o discapacitat o bé un informe mèdic actualitzat en què quedi de manifest que per raons d’edat, accident, malaltia o discapacitat el familiar no es pot valer per si mateix.

— Un certificat que deixi constància que el familiar no es troba d’alta en cap règim de la Seguretat Social pel fet d’acomplir un lloc de treball per compte propi o aliè. Aquest certificat es pot substituir per una declaració jurada.

— El familiar no ha d’exercir activitats retribuïdes. S’ha de dir que sí que es poden percebre pensions de jubilacions o incapacitat permanent o altres rendes periòdiques provinents d’assegurances.

Grau Consanguinitat Afinitat
1r

Pare/mare

Fills

Sogres

Fillastres

Nores i gendres

Padrastre/madrastra

2n

Germans

Padrins

Nets

Cunyats

Padrins del cònjuge

Nets del cònjuge

Germanastres

Observacions

El període de permanència en aquesta situació dona dret a la reserva del lloc de treball i és computable als efectes de triennis i de consolidació de grau personal.

El personal funcionari interí pot gaudir d’aquesta excedència, si bé la reserva del lloc de treball es mantindrà únicament mentre aquest lloc no es proveeixi reglamentàriament.

La durada de l’excedència per cura de fills no pot ser superior a tres anys a comptar a partir de la data de naixement o, si escau, des de la resolució judicial o administrativa d’adopció o acolliment.

La durada de l’excedència per cura d’altres familiars no pot ser superior a tres anys, que es computen a partir del dia en què te efectes la resolució de concessió de l’excedència.

Amb caràcter general, durant el període de gaudi de l’excedència no es pot dur a terme activitat laboral. En el cas que es vulgui dur a terme qualsevol activitat laboral, s’ha de comunicar prèviament a la Direcció General de Funció Pública a l’efecte que aquesta, abans que s’iniciï, determini si és compatible o no amb l’excedència per cura de familiars.

El període d’excedència és únic per a cada subjecte causant. Quan un nou subjecte causant doni origen a una nova excedència, l’inici del període d’aquesta posa fi al de l’excedència de què es gaudia.

L’excedència es pot gaudir de manera fraccionada, sempre que aquesta actuació no constitueixi abús de dret i no s’hagi exhaurit la durada màxima.

Els efectes d’aquesta situació administrativa són els següents:

a) Comporta reserva del lloc de treball.

b) El temps de permanència en aquesta situació és computable als efectes de triennis i carrera.

c) El temps de permanència en aquesta situació és computable als efectes dels drets en el règim de Seguretat Social que sigui aplicable.

d) Es pot participar en procediments de llocs de treball mitjançant sistemes ordinaris. En el cas que s’obtengui un lloc de treball, es canvia el lloc de treball reservat.

Tramitació

PDF Sol·licitud

Lloc per a la presentació de la sol·licitud: en el registre de la conselleria a la qual pertany la persona interessada o també en qualsevol de les formes que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015.
Departament competent per a la tramitació: Departament de Personal. Servei de Gestió de Personal Funcionari.