Jubilació parcial

Nom del procediment

Jubilació parcial

Objecte

Concessió jubilació parcial al personal laboral de l'àmbit dels serveis generals al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (NO PERSONAL LABORAL DE LES EMPRESES PÚBLIQUES).

Normativa reguladora

Article 24 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Articles 50.1 i 51 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de Règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (BOIB núm. 44 de 3 d'abril de 2003).
Aplicació règim  de jubilació parcial: Disposició addicional onzena L'apartat del V Conveni col·lectiu del personal laboral al servei de l'Administració de la CAIB.
Aplicació règim ordinari de jubilació parcial: Article 59 del V Conveni col·lectiu del personal laboral al servei de l'Administració de la CAIB en relació amb l'article 215 del Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social.

Termini màxim per resoldre i notificar

6 mesos

Efectes del silenci

Estimatori

Òrgan competent per resoldre

Consellera de Presidència i Administracions Públiques

Forma d'iniciació
A instància de part.
Fi de la via administrativa
Requisits

Per accedir a la jubilació parcial els treballadors han de reunir dos tipus de requisits: Disposició transitòria vigèsima Llei 27/2011 d'1 d'agost
-  generals: La persona treballadora ha d'estar contractada a jornada completa (s'exclouen els treballadors fixos discontinus i amb contractes a temps parcial) i una antiguitat mínima de 6 anys ininterromputs a l'empresa (s'exclouen els fixos discontinus i el treballadors a temps parcial).

-  específics:

a) Exigits als treballadors que accedeixen pel règim ordinari:

- edat mínima i període de carència

 

Any

Jubilacions anticipades fins el 50%

2021

62 si acredita 35 anys i 3 mesos

63 si acredita 33 anys

2022

62 anys i 2 mesos si acredita 35 anys i 6 mesos

63 anys i 4 mesos si acredita 33 anys

2023

62 anys i 4 mesos si acredita 35 anys i 9 mesos

63 i 8 mesos si acredita 33 anys

2024

62 anys i 6 mesos si acredita 36 anys

64 anys si acredita 33 anys

2025

62 anys i 8 mesos si acredita 36 anys i 3 mesos

64 anys i 4 mesos si acredita 33 anys

2026

62 anys i 10 mesos si acredita 36 anys i 3 mesos

64 anys i 8 mesos si acredita 33 anys

2027

63 anys si acredita 36 anys i 6 mesos

65 anys si acredita 33 anys

Observacions

Els treballadors que vulguin acollir-se a jubilació parcial ho han de sol·licitar a través de la conselleria corresponent i amb una antelació mínima de 3 mesos a la data prevista de la jubilació.

Tramitació

PDF Sol·licitud

Documentació: Segons l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Direcció General de Funció Pública, consultarà o recaptarà les dades i documents següents: consulta de naixement, consulta de dades d'identitat. A mès heu d'aportar fotocòpia de l'informe de vida laboral. I si la sol·licitud la tramita el/la representant de la persona interessada s'ha d'aportar una fotocòpia del document acreditatiu de la representació si no és mitjançant el REA.

En el cas d'oposar-se a la consulta de les dades i documents necessaris per a la tramitació d'aquesta sol·licitud s'ha aportar la documentació següent:

  • Fotocòpia del certificat de naixement literal del Registre Civil
  • Fotocòpia de l'informe de vida laboral.
  • Fotocòpia del document acreditatiu de la represenació si no és mitjançant el REA, en el seu cas.
Lloc per a la presentació de la sol·licitud: En el registre de la Conselleria a la qual pertany la persona interessada, o també en qualsevol de les formes que preveu l'article 10 de la Llei 39/2015.

Òrgan competent per a la tramitació: Servei de Gestió de Personal Laboral i Acció Social.