Situació administrativa de serveis especials

Nom del procediment

Declaració en la situació administrativa de serveis especials.

Objecte

Declarar al personal funcionari en la situació administrativa de serveis especials quan correspongui.

Normativa reguladora
  • Article 99 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 49, de 3 d'abril de 2007).

  • Capítol III del Reial Decret 365/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament de Situacions Administratives dels funcionaris Civils de l'Administració General de l'Estat. D’aplicació supletòria en tot allò que no contradigui la normativa esmentada anteriorment.
Termini màxim per resoldre i notificar

2 mesos.

Efectes del silenci

Desestimatori. Disposició addicional vuitena de la Llei 3/2007.

Òrgan competent per resoldre

Director general de Funció Pública, per delegació d'acord amb la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques de 2 d'agost de 2023 per la qual es deleguen competències en matèria de personal (BOIB núm. 109, de 5 d'agost de 2023).

Forma d'iniciació

A instància de part o d'ofici.

Àmbit subjectiu d'aplicació

Personal funcionari de carrera i personal funcionari interí.

El personal funcionari interí pot gaudir també de la situació de serveis especials, si bé la declaració en aquesta situació i la consegüent reserva de lloc de treball es mantindrà únicament mentre no esdevengui una causa de cessament de personal funcionari interí.

Fi de la via administrativa

Sí.

Observacions

El personal funcionari en situació de serveis especials té dret a la reserva de lloc de treball i el temps de permanència en aquesta situació es computa a l'efecte de triennis, consolidació de grau personal, promoció i carrera administrativa.

El personal funcionari que sigui declarat en situació de serveis especials pels supòsits de l'article 99.1 a), b), d), e) i k) de la LFPCAIB tindràn dret als ajuts per acció social que establiex el Decret 135/1995, de 12 de desembre, pel qual es regula l'acció social a favor dels funcionaris i del personal laboral de la CAIB, sempre i quan en el nou destí o càrrec no es percebi cap quantia per aquest concepte.

Les persones interessades poden romandre en la situació de serveis especials mentre es mantengui el supòsit de fet que va donar lloc al pas a aquesta situació.

Quan es perdi el càrrec o la condició que va donar lloc a la declaració de la situació administrativa de serveis especials, s'ha de sol·licitar el reingrés al servei actiu en el termini d'un mes. En el supòsit que s'incompleixi aquest termini, l'Administració ha de declarar el funcionari o funcionària en la situació administrativa d'excedència voluntària per interès particular des de la data en què es deixa d'acomplir el càrrec o la condició que habilità la declaració dels serveis especials.

Els efectes econòmics i administratius del reingrés són des de la data d’entrada en el registre corresponent de la sol·licitud de reingrés.

Això no obstant, els diputats, els senadors i els membres de les assemblees legislatives autonòmiques o del Parlament Europeu que perdin aquesta condició per dissolució de les cambres corresponents o per terminació del mandat poden romandre en la situació de serveis especials fins que es constitueixins de nou, sempre que optin a un nou mandat.

Tramitació

PDF Sol·licitud

Lloc per a la presentació de la sol·licitud: en el registre de la conselleria a la qual pertany la persona interessada, o també en qualsevol de les formes que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015.
Departament competent per a la tramitació: Departament de Personal. Servei de Gestió de Personal Funcionari.