Torna

Procediments de funció pública

Declaració en la situació administrativa de Serveis especials

 

Nom del procediment

Declaració en la situació administrativa de Serveis especials

Objecte

Reconèixer la situació administrativa de serveis especials al personal funcionari.

Normativa reguladora

Article 99 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 49 de 3 d'abril de 2007).

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (BOE núm. 261 de 31 d'octubre de 2015).

Capítol III del Reial Decret 365/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament de Situacions Administratives dels funcionaris Civils de l'Administració General de l'Estat.

Termini màxim per resoldre i notificar
2 mesos
Efectes del silenci

Desestimatori

Òrgan competent per resoldre

Directora general de Funció Pública, per delegació (Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 24 de febrer per la qual es deleguen competències en matèria de gestió de personal. Boib núm. 31 de 4 de març de 2021)

Forma d'iniciació
A instància de part.
Fi de la via administrativa
Observacions

El personal funcionari en situació de serveis especials té dret a la reserva de lloc de feina, i el temps de permanència en aquesta situació serà computable a l'efecte de  triennis, consolidació de grau personal, promoció i carrera administrativa.

El personal funcionari que sigui declarat en situació de serveis especials pels supòsits de l'article 99.1 a, b, d, e i k de la LFPCAIB tendràn dret a les ajudes per acció social establertes al Decret 135/1995, de 12 de desembre, pel qual es regula l'acció social a favor dels funcionaris i del personal laboral de la CAIB, sempre i quan en el nou destí o càrrec no es percebi cap quantia per aquest concepte.

Tramitació

PDF Sol·licitud

Lloc per a la presentació de la sol·licitud: En el registre de la conselleria a la qual pertany la persona interessada, o també en qualsevol de les formes que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015.
Òrgan competent per a la tramitació: Servei de Gestió de Personal Funcionari.