Declaració de circumstàncies d'especial protecció dins l'àmbit del dret d'accés a la informació pública

Nom del procediment

Declaració de circumstàncies d'especial protecció dins l'àmbit del dret d'accés a la informació pública.

Objecte

Comunicar una situació d'especial protecció que es pot veure agreujada en cas de donar informació sobre les dades identificatives en relació amb l'Administració a què fa referència l'article 15.3 del Decret 31/2023, de 22 de maig.

Normativa reguladora

Article 15.3 del Decret 31/2023, de 22 de maig, pel qual s’estableix l’organització administrativa en matèria de transparència i es desenvolupa l’exercici del dret d’accés a la informació pública en l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en el seu sector públic instrumental.

Termini màxim per resoldre i notificar

6 mesos

Efectes del silenci

Estimatori

Òrgan competent per resoldre

Departament de Personal

Forma d'iniciació

A instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

A la web del Servei de Registre de Personal

Tramitació

PDFDeclaració de circumstàncies d'especial protecció dins l'ambit del dret d'accés a la informació pública

Lloc per a la presentació de la sol.licitud: En el registre de la conselleria a la qual pertany la persona interessada,o també en quasevol de les formes que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015.

Òrgan competent per a la tramitació: Servei de Registre de Personal