Torna

Procediments de funció pública

Nom del procediment

Excedència voluntària especial Llei de pressuposts generals

Objecte
Concedir al personal laboral fix, de serveis generals l’excedència voluntària especial amb una durada mínima de sis mesos i màxima de tres anys.
Normativa reguladora

Article 15 del Decret llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions autonòmiques.

Article 28 de la Llei 11/2022, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2023.

Termini màxim per resoldre i notificar
6 mesos
Efectes del silenci
Estimatori
Òrgan competent per resoldre
Director general de Funció Pública, per delegació (Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques de 2 d'agost de 2023 per la qual es deleguen competències en matèria de gestió de personal. Boib núm. 109 de 5 d'agost de 2023)
Forma d'iniciació
A instància de part.
Fi de la via administrativa
Observacions

Durant la vigència d’aquesta excedència la persona beneficiària tendrà dret a la reserva del lloc de treball, al còmput del temps d’excedència a efectes de triennis i grau personal, però no podrà prestar serveis en el sector públic.
La concessió de l’excedència està supeditada a les necessitats dels servei i podrà sol·licitar-se fins al 31 de desembre.

Tramitació

PDF Sol·licitud

PDF Informe SG o òrgan equivalent

Documentació:

  • Informe favorable del/la secretari/ària general de la Conselleria o òrgan equivalent on presti serveis.
  • Si la sol·licitud la tramita el/la representant de la persona interessada s'ha d'aportar una fotocòpia del document acreditatiu de la representació si no és mitjançant el REA.

Lloc per a la presentació de la sol·licitud: En el registre de la conselleria a la qual pertany la persona interessada, o també en qualsevol de les formes que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015.

Òrgan competent per a la tramitació: Servei de Gestió de Personal Laboral i Acción Social