Nom del procediment

Excedència voluntària especial Llei de pressuposts generals

Objecte
Concedir al personal laboral fix, de serveis generals l’excedència voluntària especial amb una durada mínima de sis mesos i màxima de tres anys.
Normativa reguladora

Article 15 del Decret llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions autonòmiques.

Article 29 de la Llei 12/2023, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2024.

Termini màxim per resoldre i notificar
6 mesos
Efectes del silenci
Estimatori
Òrgan competent per resoldre
Director general de Funció Pública, per delegació (Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques de 2 d'agost de 2023 per la qual es deleguen competències en matèria de gestió de personal. Boib núm. 109 de 5 d'agost de 2023)
Forma d'iniciació
A instància de part.
Fi de la via administrativa
Observacions

Durant la vigència d’aquesta excedència la persona beneficiària tendrà dret a la reserva del lloc de treball, al còmput del temps d’excedència a efectes de triennis i grau personal, però no podrà prestar serveis en el sector públic.
La concessió de l’excedència està supeditada a les necessitats dels servei i podrà sol·licitar-se fins al 31 de desembre.

Tramitació

PDF Sol·licitud

PDF Informe SG o òrgan equivalent

Documentació:

  • Informe favorable del/la secretari/ària general de la Conselleria o òrgan equivalent on presti serveis.
  • Si la sol·licitud la tramita el/la representant de la persona interessada s'ha d'aportar una fotocòpia del document acreditatiu de la representació si no és mitjançant el REA.

Lloc per a la presentació de la sol·licitud: En el registre de la conselleria a la qual pertany la persona interessada, o també en qualsevol de les formes que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015.

Òrgan competent per a la tramitació: Servei de Gestió de Personal Laboral i Acción Social