Torna

Procediments de funció pública

Excedència voluntària per prestació de serveis en el Sector Públic

 

Nom del procediment

Excedència voluntària per prestació de serveis en el Sector Públic

Objecte
Concedir l’excedència als funcionaris quan passen a ocupar un altre lloc en el sector públic respecte al seu cos d’origen.
Normativa reguladora
Article 103  de la Llei 3/2007, de 27 de març, de funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 49 de 3 d’abril de 2007.
Termini màxim per resoldre i notificar
6 mesos
Efectes del silenci
Estimatori
Òrgan competent per resoldre

Directora general de Funció Pública, per delegació (Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 24 de febrer per la qual es deleguen competències en matèria de gestió de personal. Boib núm. 31 de 4 de març de 2021)

Forma d'iniciació
A instància de part.
Fi de la via administrativa
Requisits
El nomenament com a personal funcionari interí o la contractació com a personal laboral temporal habilita el pas a aquesta situació si prèviament acrediten haver prestat serveis com a funcionari de carrera en el cos o l’escala de procedència durant, com a mínim, un any des de l’ingrés en el cos en el qual es declara aquesta situació.
Observacions
Tramitació

PDF Sol·licitud

Lloc per a la presentació de la sol·licitud: En el registre de la conselleria a la qual pertany la persona interessada, o també en qualsevol de les formes que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015.
Òrgan competent per a la tramitació: Servei de Gestió de Personal Funcionari.

...