Establir i validar les unitats d'avaluació

Prèviament a l'inici d'una nova avaluació, s'hauran de revisar les unitats i actualitzar-les, ja que pot haver canvis en la relació de llocs de treball que necessiten ser reflectits en les unitats d'avaluació corresponents.

Per aquest motiu, abans de començar la fase d’emplenament dels qüestionaris d’avaluació heu de consultar les persones que formen part de la vostra unitat d’avaluació en el Portal de Serveis al Personal. Si alguna de les persones que hi figuren no han treballat amb vosaltres durant el període avaluable, ho heu de comunicar mitjançant el tràmit que figura en el Portal. En el cas que concorri alguna de les causes d’abstenció/recusació dels articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, també heu d’emplenar i tramitar el tràmit corresponent.