Funcions

 

Aquesta comissió es crea amb l'objectiu de realitzar el seguiment del procés i de millorar el sistema d'avaluació.

Les principals funcions que ha de dur a terme aquesta comissió són les següents, sense perjudici d'altres relacionades directament amb el seguiment i millora del sistema d'avaluació:

a. Aprovar els criteris per determinar les unitats d'avaluació.

b. Establir els criteris que han d'acomplir els qüestionaris d'avaluació i decidir sobre la seva invalidació.

c. Rebre i resoldre les al·legacions que presentin les persones avaluades.

d. Detectar problemes de la implantació del sistema i fer propostes de modificació a la persona que ocupi la direcció general competent en matèria de funció pública.

e. Informar a l'EBAP sobre les necessitats formatives derivades de l'avaluació.

f. Realitzar la memòria anual de l'avaluació i fer recomanacions per a la millora contínua del sistema.