Compromís/implicació

És la capacitat de donar suport i instrumentar decisions, compromís amb l'assoliment d'objectius comuns. Complir els compromisos.

Conductes associades:

1. És puntual quan se'l convoca a reunions de treball. La persona avaluada arriba a les reunions a l'hora en què ha estat convocada.

2. Es manté actualitzada per millorar el seu acompliment. La persona avaluada es preocupa per formar-se i per estar al dia de les novetats relacionades amb la feina que desenvolupa.

3. Quan es produeixen increments puntuals de treball acaba la tasca encomanada. La persona avaluada adequa la seva actuació professional al volum de feina de cada moment, i finalitza la feina encomanada.

4. Participa en les reunions, sessions, grups de treball, etc. Quan es convoca una reunió de treball, la persona avaluada hi participa i demostra interès per arribar a acords que permeten resoldre les situacions plantejades.

5. Col·labora quan la situació ho precisa. La persona avaluada mostra la seva disposició a col·laborar i així ho fa quan es donen determinades circumstàncies que fan que sigui necessària la seva participació.

6. Aporta propostes per millorar processos o mètodes de treball. La persona avaluada, encara que no se li demani, aporta propostes i dóna idees per millorar els procediments de treball en els quals està implicada.