Àmbit d'aplicació

S'aplica, a l'àmbit d'administració de serveis generals:

- Al personal funcionari que presta serveis a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, als seus organismes autònoms i en la resta d'ens del sector públic autonòmic.

- Al personal laboral que presta serveis a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i als seus organismes autònoms.