Marc legal

La implantació d'aquest sistema d'avaluació es fonamenta en l’article 20 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, el qual estableix l’obligació que les administracions públiques estableixin sistemes que permetin avaluar l’acompliment dels seus empleats. Així mateix disposa que la configuració d’aquesta avaluació s’ha de dur a terme mitjançant un procediment que mesuri i valori per una banda la conducta professional i per una altra el rendiment o la consecució de resultats.

Pel que fa a la normativa autonòmica, l’article 39 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix l’obligatorietat que les administracions de les Illes Balears implantin progressivament sistemes d’avaluació de l’acompliment del personal al seu servei, com a instrument per a la millora de la motivació, del rendiment i de la qualitat dels serveis públics.

La Llei autonòmica també indica que aquests sistemes d’avaluació han de ser públics i han de garantir l’objectivitat i la imparcialitat dels resultats. A més, s’han de tenir en compte tant en la promoció de la carrera professional com en la determinació dels conceptes retributius lligats a la productivitat i poden donar lloc al reconeixement de recompenses.

Els criteris que s’han de considerar, a l’hora d’avaluar l’acompliment, segons la Llei 3/2007, són els resultats obtinguts, els comportaments o les conductes professionals, els projectes implantats o executats i la resta de paràmetres que s’estableixin reglamentàriament.

Mitjançant Acord del Consell de Govern de 17 de novembre de 2017, es va aprovar el sistema d'avaluació de competències professionals que s'ha d'aplicar al personal funcionari i laboral de serveis generals.