Barem puntuació de l'avaluació de les competències professionals

La valoració de les competències s'ha de fer aplicant els qüestionaris i segons el nivell assolit per a cadascuna de les conductes especificades, s'han d'adjudicar les següents puntuacions:

Nivell d'assoliment de la competència Punts
Nivell 1 (molt millorable) 1
Nivell 2 (bastant millorable) 2
Nivell 3 (alguna cosa millorable) 3
Nivell 4 (adequat) 4
Nivell 5 (bastant adequat) 5
Nivell 6 (molt adequat) 6

Nota: A l'efecte de l'avaluació de les competències professionals s'entendrà superada aquesta si la persona avaluada obté una puntuació superior a 3 punts de mitjana, sempre que no obtingui menys de 2 punts en cap de les competències avaluades.