Les competències professionals

El model aprovat per l’Acord de Consell de Govern de 17 de novembre de 2017 estableix dos grups de competències amb les conductes associades a cadascuna d’elles: el primer grup el conformen les competències professionals de les persones que desenvolupen funcions directives i l’altre les que s’han de valorar per a la resta del personal. Per a cadascuna d’aquestes conductes s’ha establert una valoració en una escala predefinida de 6 nivells d’execució, que va des de “molt adequat” a “molt millorable”.

En el cas de les persones amb funcions directives s’han establert sis competències: Treballar en equip, Adaptabilitat i flexibilitat, Compromís i implicació, Orientació als resultats, Orientació a la ciutadania i  Habilitats directives.

Pel que fa a la resta del personal les competències associades al seu acompliment són cinc: Treballar en equip, Adaptabilitat i flexibilitat, Compromís i implicació, Orientació als resultats i Orientació a la ciutadania.