Orientació als resultats

Preocupació per un nivell de treball alt i de qualitat (en el temps previst) i amb independència dels obstacles que es plantegin.

Conductes associades:

1. Aconsegueix els objectius en el termini previst. La persona avaluada realitza les accions pertinents per poder assolir els objectius del departament o servei en el termini previst.

2. Fixa objectius per al servei realistes i mesurables. La persona avaluada planteja objectius per aconseguir que siguin possibles en un termini determinat i que es puguin mesurar de forma objectiva.

3. És perseverant en l'abast dels objectius. La persona avaluada intenta aconseguir els objectius marcats i no és rendeix quan sorgeixen imprevists que dificulten la seva consecució, sinó que continua intentant-ho.

4.Optimitza els recursos disponibles. La persona avaluada utilitza els recursos que estan al seu abast de manera que els aprofita al màxim tenint en compte els resultats que vol aconseguir.

5. Analitza anualment els resultats del servei i estableix accions de millora. La persona avaluada analitza cada any els resultats del treball realitzat pel seu departament o servei per poder establir accions de millora amb vista al període següent.

6. Davant un increment puntual de treball o una situació d'urgència manté un bon nivell d'execució. Quan hi ha moments de més treball del que és habitual o sorgeix alguna urgència, la persona avaluada no perd capacitat per fer front a les noves necessitats i resol de forma adequada i correcta la nova situació.

7. Segueix els procediments establerts. La persona avaluada, quan realitza la feina, ho fa conforme als procediments que estan aprovats.

8. Realitza el seguiment de les mesures de prevenció de riscos laborals. La persona avaluada es preocupa perquè les mesures de prevenció de riscos laborals estiguin ben implantades i per això en realitza un seguiment.