Adaptabilitat/flexibilitat

És la capacitat de modificar el comportament i adaptar-se a diferents situacions i persones de forma ràpida i adequada.

Conductes associades:

1. Té una actitud positiva davant els canvis. Quan la persona avaluada s'ha d'enfrontar a canvis en el treball reacciona de forma tranquil·la i positiva; analitza la situació i pren les decisions oportunes.

2. Inverteix temps per explicar els canvis a l'equip. La persona avaluada es preocupa per tal que els membres de l'equip disposin de tota la informació necessària per poder enfrontar els canvis i du a terme les accions necessàries per aconseguir aquest objectiu i per resoldre dubtes o preocupacions que pugui generar la situació de canvi.

3. S'adapta de manera favorable a nous procediments i eines de treball. Quan s'introdueixen nous procediments o noves eines de treball per dur a terme la feina, la persona avaluada demostra, per la seva actitud i comportament, una bona acceptació dels canvis que impliquen.

4. Coopera en la implantació de nous objectius, procediments i eines. La persona avaluada fa el necessari perquè puguin implantar-se de la millor manera possible en el marc de les seves funcions i responsabilitats.

5. Soluciona ràpidament els incidents o problemes que puguin sorgir. Quan sorgeixen problemes o incidències en el treball del qual n'és responsable, la persona avaluada pren decisions per solucionar-los al més aviat possible.