Composició

 

Està adscrita a la direcció general competent en matèria de funció pública i la formen cinc persones representants de l'Administració i una persona de cadascuna de les organitzacions sindicals presents a les meses corresponents a l'àmbit d'aplicació de l'Acord del Consell de Govern pel qual s'aprova el sistema d'avaluació de competències professionals. De les persones que representen l'Administració, una ha de ser de l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP), una altra del Servei de Prevenció de Riscs Laborals i una tercera de la Inspecció de Serveis. La presidència l'ha d'ocupar la persona que ocupi el departament de Coordinació i Modernització de la direcció general competent en matèria de funció pública i la titular de la secretaria ha de ser designada d'entre el personal funcionari de la mateixa direcció general, amb veu però sense vot.

Membres de la Comissió de Seguiment del Sistema d'Avaluació de Competències Professionals

Per part de l'Administració:

- Catalina Martínez Andreu, Presidenta

- Arnau Ramis Pericàs, secretari

- Bienvenida Villalobos Roig (Direcció General de Funció Pública i Administracions Públiques)

- Francisco Vidal Adrover (Inspecció de Serveis)

- Margalida Roca Bibiloni (Servei de Prevenció de Riscos Laborals)

- Isabel Oliver Payeras (EBAP). Vanesa Servera Hoyos (suplent)

Per part de les organitzacions sindicals:

Personal funcionari Personal laboral
UGT

Titular: Ramón Ordóñez Nievas

Suplent: María del Carmell Contell Calabuig

Titular: Pere Frau Ferriol

Suplent: Jordi Crehuet Reyes

STEI

Titular: Antoni Cabot Canals

Suplent: Marpaz Jiménez i Comas

Titular: Mateu Moyà i Comas

Suplent: María Luísa Hernández Juan

CSIF

Titular: Benet Rubert Palerm

Suplent: Francisco Guillén Auñón

Titular: Mateu Garcia Bennàssar

Suplent: Antònia Rodríguez Cardona

USO

Titular: José Ucendo Hernández

Suplent: Javier Mulet Fernández

Titular: Valentín Muñoz Manjón

Suplent: Javier Singala Ballestero

CCOO

Titular: Carlos Torrens Trias

Suplent: Mariano Reaño Lambea

Titular: Lina Trias Belmar

Suplent: Salvador Salom Crespí

SINTTA

Titular: María José Lorente García

Suplent: Pedro Ródenas Donaire